News

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ระยะสั้น ประจาปี 2020 ณ วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
8 Aug 2019

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ระยะสั้น ประจาปี 2020 ณ วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา

YFU Special Short Program 2020 to Washington DC, USA

Download รายละเอียดโครงการและใบสมัคร Click

 

กำหนดการสมัครและดำเนินงาน

รับสมัคร

บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2562  หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนโค้วตา

เอกสาร YFU Application

ตั้งแต่วันสมัคร - 25 ธันวาคม 2562

ค่ายเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง

มกราคมหรือกุมภาพันธ์ 2563

การยืนวีซ่าสหรัฐอเมริกา

กุมภาพันธ์หรือมีนาคม 2563

กำหนดการเดินทาง 

เมษายน 2563

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

  • อายุอยู่ระหว่าง 12-17 ปี โดยวัน เดือน ปีเกิด ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2545 ถึง 15 มีนาคม 2551
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ตั้งแต่สมัครเข้าร่วมโครงการจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ  
  • สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคใด ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ เช่น โรคลมชัก เบาหวาน ซึมเศร้า สมาธิสั้น เป็นต้น  ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศอุปถัมภ์  และในกรณีที่มีข้อโต้แย้งต้องได้รับการพิจารณาโดยแพทย์ที่ทางโครงการมอบหมาย
  • มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดีในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน และพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับครอบครัวอุปถัมภ์ โรงเรียน  และชุมชน

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

  • ส่งใบสมัครโครงการ ทางอีเมล yfuth_23@learning-inter.org  (สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน)
  • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ และติดต่อกลับเพื่อยืนยันการรับสมัคร
  • ดำเนินการชำระเงิน งวดที่ 1 (มัดจำ) เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

บริษัทเลิร์นนิ่ง อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย)
โทรศัพท์ 0 2965 8793, 0 2965 8794 | โทรสาร 0 2965 8796
E-mail: yfuth_23@learning-inter.org | Facebook.com/YFUThailandOffice
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์    08.00-17.00 น. (พักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.)