News

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการ วาย.เอฟ.ยู. รุ่นที่ 23 ปี 2020-2021 รอบที่ 2
28 Sep 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการ วาย.เอฟ.ยู. รุ่นที่ 23 ปี 2020-2021 รอบที่ 2

 

ผู้มีสิทธิ์สมัครตามรายชื่อที่ประกาศนี้ คือ เฉพาะผู้ที่มาเข้าร่วมการปฐมนิเทศ ในวันที่  28 กันยายน 2562 ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 

Download YFU Test Result

สามารถเปิดไฟล์ประกาศผลสอบ   นี้ด้วยโปรแกรม Acrobat 7.0 หรือสูงกว่า

 

การรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

ผู้สอบผ่านตัวจริง

ผู้ที่ตกลงใจเข้าร่วมโครงการ ต้องดำเนินการยืนยันการเข้าร่วมโครงการ โดยการชำระเงินงวดที่ 1 (มัดจำ) ให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 4 ตุลาคม 2562

ผู้สอบผ่านอันดับสำรอง

  • เมื่อสิ้นสุดวันที่ วันที่ วันที่ 4 ตุลาคม 2562 หากผู้ยืนยันการเข้าร่วมโครงการไม่เต็มจำนวนโควตาของประเทศนั้น ๆ วาย.เอฟ.ยู. จะเรียกผู้สอบผ่านอันดับสำรองขึ้นมาแทน โดยจะ ประกาศผลในวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ทาง www.yfuth.learning-inter.org (ไม่ประกาศผลทางโทรศัพท์)
  • ผู้สอบผ่านอันดับสำรอง ที่ถูกเรียกขึ้นมาเป็นตัวจริง ต้องดำเนินการยืนยันการเข้าร่วมโครงการและชำระเงินมัดจำ ให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 8 ตุลาคม 2562

 

การเปลี่ยนประเทศ

เมื่อจำนวนโควตาของประเทศนั้น ๆ ไม่เต็ม  วาย.เอฟ.ยู. จะพิจารณาจากผู้สอบผ่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเข้าร่วมการปฐมนิเทศ  ดังนี้

1. ผู้มีสิทธิ์เปลี่ยนประเทศ  คือ

  • ผู้สอบผ่านอันดับสำรอง ที่ไม่ถูกเรียกขึ้นมาเป็นตัวจริง
  • ผู้สอบผ่านตัวจริง  ที่ไม่ได้ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

2. ขั้นตอนสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนประเทศ

  • วันที่ 6 ตุลาคม 2562 วาย.เอฟ.ยู. ประกาศแจ้งประเทศที่โควตาไม่เต็ม และสามารถ Download แบบฟอร์มการเปลี่ยนประเทศ ได้ทาง www.yfuth.learning-inter.org
  • วันที่ 7  ตุลาคม 2562 ภายใน เวลา 21.00 น. ส่งแบบฟอร์มการเปลี่ยนประเทศ ทาง Email: yfuth_23@learning-inter.org  (ไม่รับแจ้งทางโทรศัพท์)  หากมีผู้สนใจมากกว่าโควตาที่เหลืออยู่  วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย จะพิจารณาตามลำดับคะแนน
  • วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ประกาศผลการเปลี่ยนประเทศ ทาง www.yfuth.learning-inter.org (ไม่ประกาศผลทางโทรศัพท์)

หมายเหตุ: กำหนดการเปลี่ยนประเทศ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาดูประกาศผลสอบในวันที่ 5 ตุลาคม 2562 อีกครั้งหนึ่ง

รายละเอียดประเทศที่ยังมีโค้วตาเหลือ  (ไม่มีผู้สมัคร และรอการเปลี่ยนประเทศต่อไป /  update วันที่ 28 กันยายน 2562  21.00 น.)  ) สามารถดูได้ที่ "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการ วาย.เอฟ.ยู. รุ่นที่ 23 ปี 2020-2021 รอบที่ 2"

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

บริษัทเลิร์นนิ่ง อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย)
68/958  หมู่ 8  ซอยรัตนาธิเบศร์ 28  ถนนรัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000
โทรศัพท์ 0 2965 8793, 0 2965 8794 | โทรสาร 0 2965 8796
E-mail: yfuth_23@learning-inter.org | Facebook.com/YFUThailandOffice
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์    08.00-17.00 น. (พักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.)