News

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการ วาย.เอฟ.ยู. รุ่นที่ 23 ปี 2020-2021 รอบที่ 2 การเปลี่ยนประเทศ
3 Oct 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการ วาย.เอฟ.ยู. รุ่นที่ 23 ปี 2020-2021 รอบที่ 2 การเปลี่ยนประเทศ

Click to Download

นักเรียนที่แจ้งความจำนงในการขอเปลี่ยนประเทศ กับ วาย.เอฟ.ยู. ในกำหนดวันที่ 7 ตุลาคม 2562
และเข้าร่วมการปฐมนิเทศ ในวันที่  28 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 

การรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

ผู้สอบผ่านตัวจริง คือ ผู้ที่ขอเปลี่ยนประเทศที่เรียกขึ้นมาเป็นตัวจริง  ต้องดำเนินการยืนยันการเข้าร่วมโครงการและชำระเงินมัดจำ ให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 11 ตุลาคม 2562

ผู้สอบผ่านอันดับสำรอง ในระหว่างวันที่ 12-15 ตุลาคม 2562 ถ้า วาย.เอฟ.ยู. ทราบว่ามีนักเรียนตัวจริงสละสิทธิ์ วาย.เอฟ.ยู. จะติดต่อแจ้งให้ท่านทราบทันทีทางโทรศัพท์ และจะกำหนดระยะเวลาเพื่อให้ท่านดำเนินการยืนยันการเข้าร่วมโครงการ วาย.เอฟ.ยู. โดยการชำระเงินงวดที่ 1 (มัดจำ)    ให้เสร็จสิ้นภายใน วันและเวลาที่เจ้าหน้าที่ วาย.เอฟ.ยู.แจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์

หมายเหตุ: ผู้ที่ยืนยันการเข้าร่วมโครงการและชำระเงินมัดจำแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนประเทศได้

 

การเปลี่ยนประเทศ ครั้งที่ 2

เมื่อจำนวนโควตาของประเทศนั้น ๆ ไม่เต็ม  วาย.เอฟ.ยู. จะพิจารณาจากผู้สอบผ่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเข้าร่วมการปฐมนิเทศ  ดังนี้

1. ผู้มีสิทธิ์เปลี่ยนประเทศ  คือ

  • ผู้สอบผ่านตัวจริง ที่ไม่ได้ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ
  • ผู้สอบผ่านอันดับสำรอง ที่ไม่ถูกเรียกขึ้นมาเป็นตัวจริง

2. ขั้นตอนสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนประเทศ

  • แจ้งความจำนงในวันที่  10 – 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น.
  • ถ้าประเทศที่นักเรียนมีความประสงค์จะเปลี่ยนประเทศครั้งที่ 2 นี้ มีโค้วตาว่าง วาย.เอฟ.ยู.ประเทศไทย สามารถอนุมัติการเปลี่ยนประเทศได้ทันที (แจ้งความประสงค์มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน) ทั้งนี้ต้องดำเนินการยืนยันการเข้าร่วมโครงการและชำระเงินมัดจำให้เสร็จสิ้น ภายใน 2 วัน หลังจากแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนประเทศครั้งที่ 2  หรือ ตามวันและเวลา ที่ วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย กำหนด

รายละเอียดประเทศที่ยังมีโค้วตาเหลือ  (ไม่มีผู้สมัคร และรอการเปลี่ยนประเทศต่อไป / update วันที่ 8 ตุลาคม 2562) สามารถดูได้ที่ "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการ วาย.เอฟ.ยู. รุ่นที่ 23 ปี 2020-2021 รอบที่ 2 การเปลี่ยนประเทศ"