YFU#22 2019-2020

  March 27, 2018

ปฎิทินการสมัครและสอบคัดเลือก โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 22 ประจำปี 2019 - 2020

รับสมัคร

7 พฤษภาคม  –  4 กรกฏาคม 2561

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฏาคม 2561

ประกาศผลสอบ

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561

ปฐมนิเทศเพื่อชี้แจ้งรายละเอียดโครงการ

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561