News

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการ วาย.เอฟ.ยู. รุ่น 25 ปี 2022-2023
5 Sep 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการ วาย.เอฟ.ยู. รุ่น 25 ปี 2022-2023

ตัวจริง, อันดับสำรอง และ ผู้สอบผ่านรอพิจารณาคุณสมบัติเพิ่มเติม

ผู้มีสิทธิ์สมัครตามรายชื่อที่ประกาศนี้ คือ เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมการปฐมนิเทศออนไลน์  Zoom Webinar ในวันที่ 5 กันยายน 2564

Click to Download ประกาศรายชื่อ

 

การรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

ผู้สอบผ่านตัวจริง

ผู้ที่ตกลงใจเข้าร่วมโครงการ ต้องดำเนินการยืนยันการเข้าร่วมโครงการ โดยการชำระเงินงวดที่ 1 (มัดจำ) ให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 10 กันยายน 2564   

ผู้สอบผ่านอันดับสำรอง

  • เมื่อสิ้นสุดวันที่ 10 กันยายน 2564   หากผู้ยืนยันการเข้าร่วมโครงการไม่เต็มจำนวนโควตาของประเทศนั้น ๆ วาย.เอฟ.ยู. จะเรียกผู้สอบผ่านอันดับสำรองขึ้นมาแทน โดยจะ ประกาศผลในวันที่ 11 กันยายน 2564   ทาง www.yfuth.learning-inter.org (ไม่แจ้งผลทางโทรศัพท์)
  • ผู้สอบผ่านอันดับสำรอง ที่ถูกเรียกขึ้นมาเป็นตัวจริง ต้องดำเนินการยืนยันการเข้าร่วมโครงการและชำระเงินมัดจำ ให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 15 กันยายน 2564
  • ในระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2564 ถ้า วาย.เอฟ.ยู. ทราบว่ามีนักเรียนตัวจริงสละสิทธิ์ วาย.เอฟ.ยู. จะติดต่อแจ้งให้ท่านทราบทันทีทางโทรศัพท์ และจะกำหนดระยะเวลาเพื่อให้ท่านดำเนินการยืนยันการเข้าร่วมโครงการ วาย.เอฟ.ยู. โดยการชำระเงินงวดที่ 1 (มัดจำ)    ให้เสร็จสิ้นภายใน วันและเวลาที่เจ้าหน้าที่ วาย.เอฟ.ยู.แจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์

หมายเหตุ : ผู้ที่ยืนยันการเข้าร่วมโครงการและชำระเงินมัดจำแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนประเทศได้

 

การเปลี่ยนประเทศ

เมื่อจำนวนโควตาของประเทศนั้น ๆ ไม่เต็ม  วาย.เอฟ.ยู. จะพิจารณาจากผู้สอบผ่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเข้าฟังการปฐมนิเทศ  ดังนี้

1. ผู้มีสิทธิ์เปลี่ยนประเทศ  คือ

  • ผู้สอบผ่านรอพิจารณาคุณสมบัติเพิ่มเติม
  • ผู้สอบผ่านอันดับสำรอง ที่ไม่ถูกเรียกขึ้นมาเป็นตัวจริง
  • ผู้สอบผ่านตัวจริง  ที่ไม่ได้ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

2. ขั้นตอนสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนประเทศ

  • วันที่ 17 กันยายน 2564 วาย.เอฟ.ยู. ประกาศแจ้งประเทศที่โควตาไม่เต็ม และสามารถ Download แบบฟอร์มการเปลี่ยนประเทศ ได้ทาง www.yfuth.learning-inter.org
  • วันที่ 19 กันยายน 2564 ภายใน เวลา 21.00 น. ส่งแบบฟอร์มการเปลี่ยนประเทศ ทาง Email: yfuth_25@learning-inter.org  (ไม่รับแจ้งทางโทรศัพท์)  หากมีผู้สนใจมากกว่าโควตาที่เหลืออยู่  วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย จะพิจารณาตามลำดับคะแนน
  • วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. ประกาศผลการเปลี่ยนประเทศ ทาง www.yfuth.learning-inter.org (ไม่ประกาศผลทางโทรศัพท์)

 

YFU Thailand
เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์   เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)
โทรศัพท์: 02 965 8793 – 4   โทรสาร: 02 965 8796    
โทรศัพท์มือถือ 098 018 9925 (เฉพาะการรับสมัครรุ่น 25 เท่านั้น)
Email: yfuth_25@learning-inter.org  
line OA: @yfuth