YFU#22 2019-2020 (รอบ2)

  August 29, 2018

ปฎิทินการสมัครและสอบคัดเลือก โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล

รุ่น 22 ประจำปี 2019 - 2020 (รอบที่ 2)

รับสมัคร

1 - 20 กันยายน 2561

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

 23 กันยายน 2561

ประกาศผลสอบ

1 ตุลาคม 2561

ปฐมนิเทศเพื่อชี้แจ้งรายละเอียดโครงการ

 6 ตุลาคม 2561

 

ประเทศที่เปิดรับสมัคร 

Argentina

Brazil

Canada

Chile

Czech Republic

Germany

Hungary

Latvia

Mexico

Paraguay

Romania

Russia

UK

Uruguay

USA

 

ประเภทของโครงการ

โครงการ

รายละเอียด

Year

Year Program ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา (10-12 เดือน)

Year - Bilingual ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา (10-12 เดือน) การเรียนการสอนใช้ 2 ภาษา คือภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ

Year - Alternative ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา (10-12 เดือน) จ่ายค่าเล่าเรียน และค่าที่พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ (รวมอยู่ในค่าเข้าร่วมโครงการแล้ว)

Semester

Semester Program ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 1 ภาคการศึกษา (6 เดือน)

 

ช่วงเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

ช่วงเวลา

รายละเอียด

Q3

Quarter 3 เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ ณ ต่างประเทศ เดือน กรกฏาคม หรือ สิงหาคม หรือ กันยายน

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

 • อายุอยู่ระหว่าง 14-17 ปี ตาม วัน-เดือน-ปี เกิด ที่กำหนด (ดูรายละเอียดในใบสมัคร)
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 4 หรือ 5 ในประเทศไทย ตั้งแต่สมัครเข้าร่วมโครงการจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ นักเรียนที่เรียนอยู่ในระบบการศึกษานอกโรงเรียน และอาชีวศึกษา ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้
 • มีผลการเรียน ย้อนหลัง 2 ปี (ปีการศึกษา 2559-2560) จนกระทั่งถึงก่อนการเดินทาง ดังนี้

ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 2.50 ขึ้นไปทุกภาคเรียน ไม่เคยได้ผลการเรียน 1.5, 1, 0 หรือ D+, D, F หรือ ร ทุกรายวิชา
 • ผลการเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, วิทยาศาสตร์, เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 ทุกภาคเรียน

ประเทศเยอรมนี

 • มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 2.30 ขึ้นไปทุกภาคเรียน ไม่เคยได้ผลการเรียน 1.5, 1, 0 หรือ D+, D, F หรือ ร ทุกรายวิชา

ประเทศอื่น ๆ

 • ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 2.30 ขึ้นไปทุกภาคเรียน ไม่เคยได้ได้ผลการเรียน 0 หรือ F หรือ ร ทุกรายวิชา
 • สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคใด ๆ มีค่า BMI (Body Mass Index) ไม่น้อยกว่า 17 และไม่เกิน 35 ไม่มีข้อจำกัดด้านอาหารและสัตว์เลี้ยง ที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ เช่น โรคลมชัก เบาหวาน ซึมเศร้า สมาธิสั้น เป็นต้น  ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศอุปถัมภ์  และในกรณีที่มีข้อโต้แย้งต้องได้รับการพิจารณาโดยแพทย์ที่ทางโครงการมอบหมาย
 • มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดีในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน และพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับครอบครัวอุปถัมภ์ โรงเรียน  และชุมชน
 • ไม่เคยเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ ที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปมาก่อน 
 • คุณสมบัติเพิ่มเติม อื่น ๆ ตามประเทศที่สมัคร (ดูรายละเอียดในใบสมัคร)

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.yfuth.learning-inter.org หรือ ขอรับใบสมัครได้จากศูนย์ประสานงานรับสมัครและสอบคัดเลือก วาย.เอฟ.ยู. ทั่วประเทศ 
 • ส่งหลักฐานการสมัคร ดังนี้ 1) ใบสมัคร 2) ผลการเรียนปีการศึกษา 2559-2560 (4 ภาคเรียน) และชำระค่าสมัครสอบ จำนวน 200 บาท ณ ศูนย์รับสมัครสอบ พร้อมรับบัตรประจำตัวสอบเพื่อนำไปแสดงในวันสอบ
 • สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์
 • ผู้สอบผ่าน เข้าฟังปฐมนิเทศ เพื่อรับทราบรายละเอียดโครงการ

 


รายละเอียดเพิ่มเติม  บริษัทเลิร์นนิ่ง อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย)

68/958  หมู่ 8  ซอยรัตนาธิเบศร์ 28  ถนนรัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000

โทรศัพท์ 0 2965 8793, 0 2965 8794 | โทรสาร 0 2965 8796 | E-mail: yfuth_22@learning-inter.org | Facebook.com/YFUThailandOffice

เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์    08.00-17.00 น. (พักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.)