YFU#22 2019-2020 (รอบ2)

  October 06, 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการ วาย.เอฟ.ยู. รุ่นที่ 22 ปี 2019-2020 (รอบที่ 2)

ตัวจริง และ อันดับสำรอง

ผู้มีสิทธิ์สมัครตามรายชื่อที่ประกาศนี้ คือ เฉพาะผู้ที่มาเข้าร่วมการปฐมนิเทศ

ในวันเสาร์ที่  6 ตุลาคม 2561 ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 

 

Download Test Result

 

1.         สามารถเปิดไฟล์ “ผู้มีสิทธิ์สมัครโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 22 ปี 2019-2020 ผู้สอบผ่านตัวจริง และ ผู้สอบผ่านอันดับสำรอง   นี้ด้วยโปรแกรม Acrobat 7.0 หรือสูงกว่า

2.         การเปลี่ยนประเทศ รายละเอียด ในเอกสารประกาศผลสอบ