News

การเปลี่ยนประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการ วาย.เอฟ.ยู. รุ่นที่ 23 ปี 2020-2021
25 Jul 2019

การเปลี่ยนประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการ วาย.เอฟ.ยู. รุ่นที่ 23 ปี 2020-2021

การสมัครเข้าร่วมโครงการ วาย.เอฟ.ยู. รุ่นที่ 23 ปี 2020-2021

การเปลี่ยนประเทศ

วาย.เอฟ.ยู. จะพิจารณาจากผู้สอบผ่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเข้าร่วมการปฐมนิเทศ 
ในวันที่ 13 กรกฏาคม 2562
ณ หอประชุม Diamond Hall  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

ผู้มีสิทธิ์เปลี่ยนประเทศ  คือ

 • ผู้สอบผ่านรอพิจารณาคุณสมบัติเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านอันดับสำรอง ที่ไม่ถูกเรียกขึ้นมาเป็นตัวจริง
 • ผู้สอบผ่านตัวจริง ที่ไม่ได้ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

หมายเหตุ: ผู้ที่ยืนยันการเข้าร่วมโครงการและชำระเงินมัดจำแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนประเทศได้

ขั้นตอนสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนประเทศ

1. วันที่ 30 กรกฏาคม 2562  Download แบบฟอร์มการเปลี่ยนประเทศ  Click
2. วันที่ 31 กรกฏาคม 2562 ภายใน เวลา 21.00 น.

 • ส่งแบบฟอร์มการเปลี่ยนประเทศ ทาง Email: yfuth_23@learning-inter.org  (ไม่รับแจ้งทางโทรศัพท์)  
 • เมื่อส่ง E-mail เรียบร้อย ท่านจะได้รับข้อความ Automatic reply จากระบบทันที และจะมีเจ้าหน้าที่ตอบรับ E-mail ให้ท่านภายใน 24 ชั่วโมง หากท่านไม่ได้รับข้อความ Automatic reply หรือ E-mail จากเจ้าหน้าที่  แสดงว่าเกิดข้อผิดพลาดในการส่ง ขอความกรุณาให้ส่งใหม่ หรือ ติดต่อมายังสำนักงาน วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย 
 • หากมีผู้สนใจมากกว่าโควตาที่เหลืออยู่  วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย จะพิจารณาตามลำดับคะแนน

3. วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ประกาศผลการเปลี่ยนประเทศ ทาง www.yfuth.learning-inter.org (ไม่ประกาศผลทางโทรศัพท์)  ผู้เปลี่ยนประเทศที่เรียกขึ้นมาเป็นตัวจริง ที่ตกลงใจเข้าร่วมโครงการ ต้องดำเนินการยืนยันการเข้าร่วมโครงการ โดยการชำระเงินงวดที่ 1 (มัดจำ) ให้เสร็จสิ้นภายใน  วันที่ 5 สิงหาคม 2562

การเปลี่ยนประเทศ ครั้งที่ 2

 • ผู้ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนประเทศครั้งที่ 2 ขอให้แจ้งความจำนงในวันที่ 2-6  สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 - 15.00 น.
 • ถ้าประเทศที่นักเรียนมีความประสงค์จะเปลี่ยนประเทศครั้งที่ 2 นี้ มีโค้วตาว่าง วาย.เอฟ.ยู.ประเทศไทย สามารถอนุมัติการเปลี่ยนประเทศได้ทันที (แจ้งความประสงค์มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน) ทั้งนี้ต้องดำเนินการยืนยันการเข้าร่วมโครงการและชำระเงินมัดจำให้เสร็จสิ้น ภายใน 2 วัน หลังจากแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนประเทศครั้งที่ 2  หรือ ตามวันและเวลา ที่ วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย กำหนด
 • ผู้ที่ยืนยันการเข้าร่วมโครงการและชำระเงินมัดจำแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนประเทศได้

 

ประเทศที่มีผู้สมัครเต็มโค้วตา (update 30 กรกฏาคม 2562)

Year Program           
Q1: Quarter 1
      Japan ญี่ปุ่น
Q3: Quarter 3      
Austria ออสเตรีย, Belgium-French เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส,  Finland ฟินแลนด์,  France ฝรั่งเศส,  Netherlands เนเธอร์แลนด์, Poland โปแลนด์, Sweden สวีเดน, Switzerland สวิตเซอร์แลนด์
Semester Program   
Q1: Quarter 1
      Korea เกาหลีใต้

 

ประเทศที่ยังไม่เสร็จสิ้นการเรียกอันดับสำรอง (update วันที่ 30 กรกฏาคม 2562)  

เนื่องจากประเทศดังต่อไปนี้ยังไม่เสร็จสิ้นขั้นตอนการเรียกอันดับสำรอง ทาง วาย.เอฟ.ยู. จะดำเนินการเรียกอันดับสำรองตามลำดับจนกว่าจะเต็มจำนวนโค้วตา แต่เนื่องจากถึงกำหนดการเปลี่ยนประเทศ ผู้สอบผ่านอันดับสำรองสามารถแจ้งความจำนงขอเปลี่ยนประเทศได้ก่อน
Year Program          
Q3: Quarter 3    
   China จีน

 

ประเทศที่ยังมีโค้วตาเหลือ  (ไม่มีผู้สมัคร และรอการเปลี่ยนประเทศต่อไป / update วันที่ 30 กรกฏาคม 2562)  

Year Program ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา (10-12 เดือน)

Q1: Quarter 1 เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ ณ ต่างประเทศ เดือนมกราคม หรือ กุมภาพันธ์ หรือ มีนาคม

ประเทศ

ภาษาที่ใช้

ระยะเวลาโครงการ

วัน/เดือน/ปีเกิด ระหว่าง

จำนวน

ที่เหลือ

ค่าเข้าร่วมโครงการ

เริ่ม

สิ้นสุด

Argentina อาร์เจนตินา

สแปนิช

มี.ค. 63

ม.ค. 64

30 ส.ค. 2544 – 5 ก.พ. 2548

1

US$ 11,250

Austria ออสเตรีย

เยอรมัน

มี.ค. 63

ก.พ. 64

1 ส.ค. 2545 – 30 ม.ค. 2548

1

US$ 11,400

Brazil บราซิล

โปรตุเกส

ม.ค. 63

ม.ค. 64

1 ม.ค. 2545 – 21 ม.ค. 2548

2

US$ 11,250

Chile ชิลี

สแปนิช

ม.ค. 63

ม.ค. 64

28 ก.พ. 2545 – 29 ม.ค. 2548

2

US$ 11,250

Czech Republic สาธารณรัฐเช็ก

เช็ก

ม.ค. 63

ม.ค. 64

1 ส.ค. 2544 – 30 พ.ย. 2547

1

US$ 11,100

Germany เยอรมนี

เยอรมัน

ม.ค. 63

ม.ค. 64

1 ก.ย. 2544 – 14 ม.ค. 2548

1

US$ 12,250

Hungary ฮังการี

ฮังกาเรียน

ม.ค. 63

ม.ค. 64

2 ก.ค. 2545 – 30 มิ.ย. 2548

1

US$ 11,100

Paraguay ปารากวัย

สแปนิช

มี.ค. 63

ม.ค. 64

31 ม.ค. 2545 – 1 ม.ค. 2548

2

US$ 11,250

Uruguay อุรุกวัย

สแปนิช

มี.ค. 63

ม.ค. 64

31 ธ.ค. 2544 – 31 ธ.ค. 2547

2

US$ 11,250

 

Q3: Quarter 3 เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ ณ ต่างประเทศ เดือนกรกฏาคม หรือ สิงหาคม หรือ กันยายน

ประเทศ

ภาษาที่ใช้

ระยะเวลาโครงการ

วัน/เดือน/ปีเกิด ระหว่าง

จำนวน

ที่เหลือ

ค่าเข้าร่วมโครงการ

เริ่ม

สิ้นสุด

Argentina อาร์เจนตินา

สแปนิช

ส.ค. 63

มิ.ย. 64

13 ส.ค. 2545 – 14 ม.ค. 2549

5

US$ 11,250

Belgium-Dutch เบลเยี่ยม-ดัตช์

ดัตช์

ส.ค. 63

ก.ค. 64

31 ส.ค. 2544 – 31 ส.ค. 2547

4

US$ 11,400

Brazil บราซิล

โปรตุเกส

ส.ค. 63

ก.ค. 64

31 ก.ค. 2545 – 1 ม.ค. 2549

5

US$ 11,250

Chile ชิลี

สแปนิช

ก.ค. 63

มิ.ย. 64

30 ส.ค. 2545 – 31 ก.ค. 2548

3

US$ 11,250

Czech Republic สาธารณรัฐเช็ก

เช็ก

ส.ค. 63

มิ.ย. 64

31 ม.ค. 2545 – 31 ก.ค. 2548

3

US$ 11,100

Estonia เอสโตเนีย

เอสโตเนียน

ส.ค. 63

ก.ค. 64

14 ก.พ. 2545 – 15 ส.ค. 2548

1

US$ 11,100

Germany เยอรมนี

เยอรมัน

ส.ค. 63

ก.ค. 64

1 เม.ย. 2545 – 1 ส.ค. 2548

20

US$ 12,250

Hungary ฮังการี

ฮังกาเรียน

ส.ค. 63

มิ.ย. 64

1 ม.ค. 2546 – 30 ธ.ค. 2548

4

US$ 11,100

Italy อิตาลี

อิตาเลียน

ส.ค. 63

มิ.ย. 64

31 ธ.ค. 2545 – 1 ก.ย. 2548

4

US$ 12,000

Latvia ลัตเวีย

ลัตเวียน

ส.ค. 63

ก.ค. 64

1 ก.ย. 2545 – 31 ก.ค. 2548

5

US$ 11,100

Mexico เม็กซิโก

สแปนิช

ส.ค. 63

มิ.ย. 64

31 ม.ค. 2545 – 30 ก.ค. 2548

2

US$ 11,250

Norway นอร์เวย์

นอร์วีเจียน

ส.ค. 63

มิ.ย. 64

1 ม.ค. 2546 – 30 ธ.ค. 2547

1

US$ 11,400

Paraguay ปารากวัย

สแปนิช

ก.ค. 63

มิ.ย. 64

30 มิ.ย. 2545 – 1 ส.ค. 2548

1

US$ 11,250

Romania โรมาเนีย

โรมาเนียน

ส.ค. 63

มิ.ย. 64

1 ต.ค. 2545 – 31 ก.ค. 2548

2

US$ 11,100

Uruguay อุรุกวัย

สแปนิช

ส.ค. 63

ก.ค. 64

1 เม.ย. 2545 – 31 ก.ค. 2548

2

US$ 11,250

USA สหรัฐอเมริกา

อังกฤษ

ส.ค. 63

มิ.ย. 64

31 ม.ค. 2545 – 30 มิ.ย. 2548

24

US$ 15,450

 

Year - Bilingual ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา (10-12 เดือน) และการเรียนการสอนใช้ 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ

Q1: Quarter 1 เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ ณ ต่างประเทศ เดือนมกราคม หรือ กุมภาพันธ์ หรือ มีนาคม

ประเทศ

ภาษาที่ใช้

ระยะเวลาโครงการ

วัน/เดือน/ปีเกิด ระหว่าง

จำนวน

ที่เหลือ

ค่าเข้าร่วมโครงการ

เริ่ม

สิ้นสุด

Argentina อาร์เจนตินา

อังกฤษ และสแปนิช

มี.ค. 63

ม.ค. 64

30 ส.ค. 2544 – 5 ก.พ. 2548

2

US$ 15,100

Q3: Quarter 3 เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ ณ ต่างประเทศ เดือนกรกฏาคม หรือ สิงหาคม หรือ กันยายน

ประเทศ

ภาษาที่ใช้

ระยะเวลาโครงการ

วัน/เดือน/ปีเกิด ระหว่าง

จำนวน

ที่เหลือ

ค่าเข้าร่วมโครงการ

เริ่ม

สิ้นสุด

Czech Republic สาธารณรัฐเช็ก

อังกฤษ และเช็ก

ส.ค. 63

มิ.ย. 64

31 ม.ค. 2545 – 31 ก.ค. 2548

1

US$ 13,800

Hungary ฮังการี

อังกฤษ และฮังกาเรียน

ส.ค. 63

มิ.ย. 64

1 ม.ค. 2546 – 30 ธ.ค. 2548

1

US$ 14,800

 

Year - IB (International Baccalaureate) ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา (10-12 เดือน) หลักสูตรนานาชาติ   เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย การเรียนการสอนใช้ภาษาอังกฤษ

Q3: Quarter 3 เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ ณ ต่างประเทศ เดือนกรกฏาคม หรือ สิงหาคม หรือ กันยายน

ประเทศ

ภาษาที่ใช้

ระยะเวลาโครงการ

วัน/เดือน/ปีเกิด ระหว่าง

จำนวน

ที่เหลือ

ค่าเข้าร่วมโครงการ

เริ่ม

สิ้นสุด

Estonia เอสโตเนีย อังกฤษ และเอสโตเนียน ส.ค. 63 มิ.ย. 64 14 ก.พ. 2545 – 15 ส.ค. 2548 1 US$ 13,800

Italy อิตาลี

อังกฤษ และ อิตาเลียน

ส.ค. 63

มิ.ย. 64

31 ธ.ค. 2545 – 1 ก.ย. 2548

1

US$ 21,800

 

Year - Alternative ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา (10-12 เดือน) จ่ายค่าเล่าเรียน และค่าที่พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ (รวมอยู่ในค่าเข้าร่วมโครงการแล้ว)

Q3: Quarter 3 เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ ณ ต่างประเทศ เดือนกรกฏาคม หรือ สิงหาคม หรือ กันยายน

ประเทศ

ภาษาที่ใช้

ระยะเวลาโครงการ

วัน/เดือน/ปีเกิด ระหว่าง

จำนวน

ที่เหลือ

ค่าเข้าร่วมโครงการ

เริ่ม

สิ้นสุด

Canada แคนาดา

อังกฤษ

ก.ย. 63

ก.ค. 64

1 ก.ย. 2545 – 1 ก.ย. 2548

18

US$ 24,850

UK สหราชอาณาจักร

อังกฤษ

ส.ค. 63

มิ.ย. 64

2 ก.ย. 2544 - 31 ส.ค. 2547

2

US$ 29,450

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

 • อายุอยู่ระหว่าง 14-17 ปี ตาม วัน-เดือน-ปี เกิด ที่กำหนด
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 4 หรือ 5 ในประเทศไทย ตั้งแต่สมัครเข้าร่วมโครงการจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ  
  • นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับอาชีวศึกษา สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ยกเว้นประเทศ ออสเตรีย เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส จีน สาธารณรัฐเช็ก ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สวิตเซอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา  
  • นักเรียนที่เรียนอยู่ในระบบการศึกษานอกโรงเรียน ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ
 • มีผลการเรียน ย้อนหลัง 2 ปี (ปีการศึกษา 2560-2561) จนกระทั่งถึงก่อนการเดินทาง ดังนี้
  • ประเทศสหรัฐอเมริกา 
   • มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 2.50 ขึ้นไปทุกภาคเรียน ไม่เคยได้ผลการเรียน 1.5, 1, 0 หรือ D+, D, F หรือ ร ทุกรายวิชา
   • ผลการเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, วิทยาศาสตร์, เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 ทุกภาคเรียน
  • ประเทศอื่น ๆ
   • ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 2.30 ขึ้นไปทุกภาคเรียน ไม่เคยได้ได้ผลการเรียน 0 หรือ F หรือ ร ทุกรายวิชา
 • สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคใด ๆ มีค่า BMI (Body Mass Index) ไม่น้อยกว่า 17 และไม่เกิน 35 ไม่มีข้อจำกัดด้านอาหารและสัตว์เลี้ยง ที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ เช่น โรคลมชัก เบาหวาน ซึมเศร้า สมาธิสั้น เป็นต้น  ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศอุปถัมภ์  และ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งต้องได้รับการพิจารณาโดยแพทย์ที่ทางโครงการมอบหมาย
 • มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดีในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน และพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับครอบครัวอุปถัมภ์ โรงเรียน  และชุมชน
 • ไม่เคยเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ ที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปมาก่อน 
 • คุณสมบัติเพิ่มเติม อื่น ๆ ตามประเทศที่สมัครดังนี้
  • ประเทศสหราชอาณาจักร - ต้องแสดงผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 (โดยแนบหลักฐานผลสอบมาพร้อมกับ  ใบสมัคร) 

** ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการ และหากตรวจสอบข้อมูลภายหลังพบว่าเป็น
ผู้ที่ขาดคุณสมบัติที่กำหนด วาย.เอฟ.ยู. ขอสงวนสิทธิ์ ในการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ**