News

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการ วาย.เอฟ.ยู. รุ่น 26 ปี 2023-2024 รอบที่ 2 การเปลี่ยนประเทศ
15 Nov 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการ วาย.เอฟ.ยู. รุ่น 26 ปี 2023-2024 รอบที่ 2 การเปลี่ยนประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการ วาย.เอฟ.ยู. รุ่น 26 ปี 2023-2024 รอบที่ 2
การเปลี่ยนประเทศ

Click ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรอบการเปลี่ยนประเทศ รายชื่อที่ประกาศนี้ คือ  นักเรียนที่แจ้งความจำนงในการขอเปลี่ยนประเทศ กับ วาย.เอฟ.ยู. ในกำหนดวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ภายใน เวลา 10.00 น.  และที่เข้าร่วมการปฐมนิเทศออนไลน์  Zoom Application ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565

 

การรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

ผู้สอบผ่านตัวจริง
คือ ผู้ที่ขอเปลี่ยนประเทศที่เรียกขึ้นมาเป็นตัวจริงต้องดำเนินการยืนยันการเข้าร่วมโครงการและชำระเงินงวดที่ 1 (มัดจำ) ให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

 

การเปลี่ยนประเทศ ครั้งที่ 2

เมื่อจำนวนโควตาของประเทศนั้น ๆ ไม่เต็ม  วาย.เอฟ.ยู. จะพิจารณาจากผู้สอบผ่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเข้าร่วมการปฐมนิเทศ  ดังนี้

1. ผู้มีสิทธิ์เปลี่ยนประเทศ  คือ

  • ผู้สอบผ่านอันดับสำรอง ที่ไม่ถูกเรียกขึ้นมาเป็นตัวจริง
  • ผู้สอบผ่านตัวจริง  ที่ไม่ได้ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

2. ขั้นตอนสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนประเทศ

  • แจ้งความจำนง ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น. ทางโทรศัพท์มือถือ 082 218 4626  (พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)
  • ถ้าประเทศที่นักเรียนมีความประสงค์จะเปลี่ยนประเทศครั้งที่ 2 นี้ มีโควตาว่าง วาย.เอฟ.ยู.ประเทศไทย สามารถอนุมัติการเปลี่ยนประเทศได้ทันที (แจ้งความประสงค์มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน) ทั้งนี้ต้องดำเนินการยืนยันการเข้าร่วมโครงการและชำระเงินมัดจำให้เสร็จสิ้น ภายใน 2 วัน หลังจากแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนประเทศครั้งที่ 2  หรือ ตามวันและเวลา ที่ วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย กำหนด

หมายเหตุ: ผู้ที่ยืนยันการเข้าร่วมโครงการและชำระเงินมัดจำแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนประเทศได้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
บริษัทเลิร์นนิ่ง อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย)
68/958  หมู่ 8  ซอยรัตนาธิเบศร์ 28  ถนนรัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000
โทรศัพท์ 0 2965 8793, 0 2965 8794 | โทรสาร 0 2965 8796
E-mail: yfuth_26@learning-inter.org | Facebook.com/YFUThailandOffice | line OA: @yfuth
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์  08.30-16.30 น. (พักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์