News

ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 24 (ปี 2021 - 2022)
28 Jun 2020

ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 24 (ปี 2021 - 2022)

YFU High School Exchange Program 2021-2022
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 24 (ปี 2021-2022)

 

ใบสมัคร
สามารถ Download ได้ที่ Click ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก

 • สามารถเปิดไฟล์ “ใบสมัครโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 24 ปี 2021-2022"   นี้ด้วยโปรแกรม Acrobat 7.0 หรือสูงกว่า
 • กรุณาอ่านรายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือกให้ครบถ้วน ก่อนสมัคร
 • วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย จะไม่พิจารณาใบสมัคร  หากนักเรียนกรอกใบสมัครไม่ครบถ้วน, คุณสมบัติไม่ตรงกับประเทศที่รับสมัคร (วัน-เดือน-ปีเกิด หรือ ผลการเรียน) และสำเนาใบรายงานผลการเรียนไม่ครบ 2 ปีย้อนหลัง
 • ศูนย์สอบกรุงเทพ –  ผู้สมัครสามารถเลือกวิธีการสมัครสอบได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
         1.  สมัครและชำระค่าสมัครสอบ ได้ที่ศูนย์รับสมัครของโรงเรียน
         2.  สมัครและชำระค่าสมัครสอบ ได้ที่สำนักงาน วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 08.30-16.30 น.
         3.  สมัครออนไลน์ มีขั้นตอนดังนี้
              3.1 ชำระค่าสมัครสอบ 200 บาท ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ  ชื่อบัญชี บริษัทเลิร์นนิ่ง อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด  เลขที่ 058 004 3297 
              3.2 กรอกข้อมูลใบสมัครที่ http://yfuth.learning-inter.org/application พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินและผลการเรียนปี 2561-2562
              3.3 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารการสมัครสอบครบถ้วน จะดำเนินการส่งบัตรประจำตัวสอบและรายละเอียดสถานที่สอบให้ท่านทางอีเมล
 • ศูนย์สอบต่างจังหวัด – สมัครสอบและชำระเงิน ณ ศูนย์รับสมัครโดยตรง (ดูรายละเอียดหน้า 8-10 )

 

ประเทศที่เปิดรับสมัคร

Argentina

Austria

Belgium

Canada

Chile

China

Czech Republic

Estonia

Finland

France

Germany

Hungary

Italy

Japan

Latvia

Netherlands

Norway

Paraguay

Poland

Romania

Sweden

Switzerland

UK

Uruguay

USA

 

 

 

 

ประเภทของโครงการ

 • Year Program ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา (10-12 เดือน)
 • Year - Bilingual ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา (10-12 เดือน) การเรียนการสอนใช้ 2 ภาษา คือภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ
 • Year - IB (International Baccalaureate) ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา (10-12 เดือน) หลักสูตร นานาชาติเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย การเรียนการสอนใช้ภาษาอังกฤษ
 • Year - Alternative ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา (10-12 เดือน) จ่ายค่าเล่าเรียน และค่าที่พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ (รวมอยู่ในค่าเข้าร่วมโครงการแล้ว)

 

ช่วงเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

 • Q1 : Quarter 1 เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ ณ ต่างประเทศ เดือนมกราคม หรือ กุมภาพันธ์ หรือ มีนาคม
 • Q3 : Quarter 3 เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ ณ ต่างประเทศ เดือน กรกฏาคม หรือ สิงหาคม หรือ กันยายน

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

 • อายุอยู่ระหว่าง 14-17 ปี ตาม วัน-เดือน-ปี เกิด ที่กำหนด (ดูรายละเอียดในหน้า 3-4)
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 4 หรือ 5 ในประเทศไทย ตั้งแต่สมัครเข้าร่วมโครงการจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ   
 • นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับอาชีวศึกษา สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ยกเว้นประเทศ ออสเตรีย เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส จีน สาธารณรัฐเช็ก ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา    
 • นักเรียนที่เรียนอยู่ในระบบการศึกษานอกโรงเรียน หรือนักเรียน Homeschool ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ
 • มีผลการเรียน ย้อนหลัง 2 ปี (ปีการศึกษา 2561-2562) จนกระทั่งถึงก่อนการเดินทาง ดังนี้

ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 2.50 ขึ้นไปทุกภาคเรียน ไม่เคยได้ผลการเรียน 0 หรือ F หรือ ร ทุกรายวิชา
 • ผลการเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, วิทยาศาสตร์, เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 2.0 ทุกภาคเรียน

ประเทศอื่น ๆ

 • ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 2.30 ขึ้นไปทุกภาคเรียน ไม่เคยได้ได้ผลการเรียน 0 หรือ F หรือ ร ทุกรายวิชา
 • สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคใด ๆ มีค่า BMI (Body Mass Index) ไม่น้อยกว่า 17 และไม่เกิน 35 ไม่มีข้อจำกัดด้านอาหารและสัตว์เลี้ยง ที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ เช่น โรคลมชัก เบาหวาน ซึมเศร้า สมาธิสั้น เป็นต้น  ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศอุปถัมภ์  และ      ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งต้องได้รับการพิจารณาโดยแพทย์ที่ทางโครงการมอบหมาย
 • มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดีในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน และพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับครอบครัวอุปถัมภ์ โรงเรียน  และชุมชน
 • ไม่เคยเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ ที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปมาก่อน 
 • คุณสมบัติเพิ่มเติม อื่น ๆ ตามประเทศที่สมัครดังนี้

ประเทศจีน

ผู้สมัครจะมีพื้นความรู้ภาษาจีนแมนดารินหรือไม่ก็ตาม สามารถสมัครสอบเข้าร่วมโครงการได้ และเมื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการแล้ว ผู้ที่ไม่มีพื้นความรู้ภาษาจีนแมนดาริน จะต้องเรียน    อย่างน้อย 160 ชั่วโมงก่อนเดินทางโดยมีหนังสือรับรองจากสถาบันที่เรียน หากเรียนไม่ครบตามที่กำหนดจะหมดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการโดยอัตโนมัติ

ประเทศเบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส

ประเทศฝรั่งเศส

ผู้สมัครจะมีพื้นความรู้ภาษาฝรั่งเศสหรือไม่ก็ตาม สามารถสมัครสอบเข้าร่วมโครงการได้ และเมื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการแล้วต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่อง ครบ 1 ปี ก่อนการเดินทาง โดยมีหนังสือรับรองจากสถาบันที่เรียน หากเรียนไม่ครบตามที่กำหนดจะหมดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการโดยอัตโนมัติ

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ประเทศออสเตรีย

ผู้สมัครจะมีพื้นความรู้ภาษาเยอรมันหรือไม่ก็ตาม สามารถสมัครสอบเข้าร่วมโครงการได้ และเมื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการแล้วต้องเรียนภาษาเยอรมันอย่างต่อเนื่อง ครบ 6 เดือน ก่อนการเดินทาง

ประเทศสหราชอาณาจักร

ต้องแสดงผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 (โดยแนบหลักฐานผลสอบมาพร้อมกับ  ใบสมัคร)

** ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการ และหากตรวจสอบข้อมูลภายหลังพบว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติที่กำหนด วาย.เอฟ.ยู. ขอสงวนสิทธิ์ ในการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ**

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.yfuth.learning-inter.org หรือ ขอรับใบสมัครได้จากศูนย์ประสานงานรับสมัครและสอบคัดเลือก วาย.เอฟ.ยู. ทั่วประเทศ
 • ส่งหลักฐานการสมัคร ดังนี้ 1) ใบสมัคร 2) ผลการเรียนปีการศึกษา 2561-2562 (4 ภาคเรียน) และชำระค่าสมัครสอบ จำนวน 200 บาท ณ ศูนย์รับสมัครสอบ (ดูรายละเอียดหน้า 8-10) พร้อมรับบัตรประจำตัวสอบเพื่อนำไปแสดงในวันสอบ
 • สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์
 • ผู้สอบผ่าน เข้าฟังปฐมนิเทศ เพื่อรับทราบรายละเอียดโครงการ

 

กำหนดการสมัครและสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

รับสมัคร

บัดนี้ - 29 กรกฎาคม 2563 

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

2 สิงหาคม 2563 

ประกาศผลสอบ

14 สิงหาคม 2563 

ปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ

22 สิงหาคม 2563

รายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

23 - 28 สิงหาคม 2563

ประกาศเรียกผู้สอบผ่านอันดับสำรอง

29 สิงหาคม 2563

การเปลี่ยนประเทศ

7 กันยายน 2563

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
บริษัทเลิร์นนิ่ง อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย)

68/958  หมู่ 8  ซอยรัตนาธิเบศร์ 28  ถนนรัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000
โทรศัพท์ 0 2965 8793, 0 2965 8794 | โทรสาร 0 2965 8796
E-mail: yfuth_24@learning-inter.org | Facebook.com/YFUThailandOffice
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี  08.30-16.30 น. (พักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.)