News

กำหนดการรับสมัครและสอบ โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 23 (ปี 2020-2021) รอบที่ 2
8 Aug 2019

กำหนดการรับสมัครและสอบ โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 23 (ปี 2020-2021) รอบที่ 2

 

รับสมัคร

13 สิงหาคม - 5 กันยายน 2562 

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562

ประกาศผลสอบ

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562

ปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562