Personal Data Protection Act | YFU Thailand

นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

วาย.เอฟ.ยู. ในประเทศไทย โดยการดำเนินงานของบริษัทเลิร์นนิ่ง อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด  (หรือในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เรียกว่า “YFU Thailand” ) ให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน YFU Thailand จึงมีระบบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และขั้นตอนการดำเนินงานที่รัดกุม อีกทั้งมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันการเข้าถึง เปิดเผย นำไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต YFU Thailand จึงจัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล การทำลายข้อมูล อีกทั้งสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ดังต่อไปนี้  

1. YFU Thailand เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลหลากหลายประเภท ซึ่งรวมถึง 

 • ข้อมูลที่ท่านมอบให้แก่ YFU Thailand เกี่ยวกับตัวท่านเอง  
 • ข้อมูลที่ได้จากบุคคลภายนอกซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับท่าน เช่น บุคคลใกล้ชิด ญาติพี่น้องของท่าน และข้อมูลที่ YFU Thailand ได้รับทราบจากบุคคลภายนอก เช่น โรงเรียนและครูอาจารย์ของท่าน อาสาสมัคร วาย.เอฟ.ยู. เป็นต้น
 • ข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับท่านเมื่อมีการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับ YFU Thailand เช่น จดหมาย อีเมล ไลน์ บันทึกข้อความต่างๆ บันทึกการสนทนาผ่านโทรศัพท์ หรือผ่านทางช่องทางการสื่อสารอื่นๆ เป็นต้น
 • ข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านที่ท่านทำให้ปรากฏแก่สาธารณะอย่างชัดแจ้ง  
   

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ YFU Thailand เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ได้แก่ 

 • ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปที่เป็นข้อมูลแสดงตัวตนของท่าน (Identity Data) ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมรวมถึงข้อมูลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด หมู่เลือด ศาสนา เพศ ข้อมูลชีวภาพ (ลายนิ้วมือ รูปใบหน้า เสียงที่ถูกบันทึก) เป็นต้น 
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และรายละเอียด social media 
 • ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น IP Address คุกกี้ ข้อมูลระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลบันทึกกิจกรรม ข้อมูลระบุตัวตนที่เก็บอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
   

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
YFU Thailand อาจเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์โดยตรงที่เกี่ยวเนื่องต่อการรับบริการของท่านกับ YFU Thailand และเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับคู่ค้าและพันธมิตรของ YFU Thailand ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในลักษณะเพื่อได้รับการปฏิบัติตามสัญญา และเพื่อประโยชน์ของท่าน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานราชการภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่านได้ให้ความยินยอมในวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทั้งนี้ ในบางกรณี YFU Thailand อาจใช้ฐานทางกฎหมายอื่นๆดังต่อไปนี้ในการประมวลผล เก็บ รวมรวม ใช้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 • เพื่อที่จะปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านทำไว้กับ YFU Thailand หรือกำลังจะเข้าทำ 
 • เพื่อที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานราชการที่มีอำนาจ 
 • เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของ YFU Thailand เช่น การป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการกระทำที่ผิดกฎหมายต่างๆ ซึ่งรวมถึงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่หน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกันกับ YFU Thailand เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ YFU Thailand อาจทำการบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อกับสำนักงานลงบน CCTV เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับตรวจสอบ การบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการส่งต่อไปยังพันธมิตรในเครือกิจการ และเพื่อการดังกล่าวภายใต้นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเครือกิจการ เพื่อบริหารและรักษาความสัมพันธ์ระหว่าง YFU Thailand กับท่าน เป็นต้น 

ทั้งนี้ในกรณีที่ YFU Thailand อาศัยฐานประโยชน์อันชอบธรรมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้น YFU Thailand พิจารณาแล้วว่า หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับ YFU Thailand อาจส่งผลกระทบต่อท่านในการที่ท่านไม่ได้รับการปฏิบัติตามสัญญา และท่านอาจได้รับความเสียหาย เสียโอกาส และอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ ที่ท่านหรือ YFU Thailand ต้องปฏิบัติตาม และอาจมีบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง 

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
YFU Thailand อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ ภาคีและพันธมิตรเครือข่ายของโครงการ หน่วยงานอื่นๆที่ลงนามในบันทึกความร่วมมือกับโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ และหน่วยงาน สถานฑูต สายการบิน คู่ค้า ผู้ให้บริการหรือตัวแทน หรือบุคคลภายนอกอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยตรงที่เกี่ยวเนื่องต่อการได้รับการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะส่งต่อเพื่อประโยชน์ของท่าน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานราชการภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

5. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

 • สิทธิในการขอถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนการให้ความยินยอมที่จะให้ YFU Thailand ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมของท่านจะมีข้อจำกัดในการที่ทำให้ท่านไม่ได้รับการปฏิบัติตามสัญญาอันเนื่องมาจาก YFU Thailand จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 • สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอทราบและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ YFU Thailand หรือ ขอให้ YFU Thailand เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมได้ 
 • สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิขอให้ YFU Thailand ดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
 • สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล และห้ามประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิขอให้ YFU Thailand ลบ หรือ ทำลาย หรือ ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ในกรณีที่ YFU Thailand ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เช่น ท่านขอยกเลิกสัญญากับทาง YFU Thailand หรือ สิ้นสุดการบริการตามสัญญาแล้ว หรือ กรณีที่ YFU Thailand ไม่มีฐานทางกฎหมายที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
 • สิทธิในการร้องเรียนท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ท่านเห็นว่า พนักงานของ YFU Thailand หรือผู้ให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้อง ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
   

6. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
YFU Thailand ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล โดย YFU Thailand มีมาตรการในการบริหารจัดการ (Organizational Measure) และมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยมิได้รับอนุญาตหรือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ระบบสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด นโยบายการรักษาข้อมูลความลับ เป็นต้น และ YFU Thailand ได้มีการปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติและมาตรฐานขั้นต่ำดังกล่าวเป็นระยะๆ ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ให้บริการภายนอก ก็ยังคงมีหน้าที่ต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามสัญญารักษาความลับที่ได้ลงนามไว้กับ YFU Thailand และในกรณีที่ YFU Thailand มีความจำเป็นต้องส่ง หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศที่มีมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลต่ำกว่าประเทศไทย 

7. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
YFU Thailand จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละประเภทตามนโยบาย แนวปฏิบัติต่างๆ ในเรื่องการจัดเก็บ ทำลายเอกสารภายในของ YFU Thailand และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการเก็บแล้ว YFU Thailand จะทำลาย ลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารุระบุตัวตนของผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูล 

8. หน้าที่ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ YFU Thailand ได้รับ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ทราบถึงความถูกต้องและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลโดยเร็ว 

9. ช่องทางการติดต่อ  
ในกรณีที่ท่านต้องการติดต่อหรือมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล หรือมีข้อร้องเรียนใดๆ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ YFU Thailand ได้ที่ yfuth@learning-inter.org

10. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว 
ประกาศความเป็นส่วนตัวจะถูกปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอ หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว ทาง YFU Thailand จะแจ้งให้ท่านทราบ 

We Value Your Privacy!