News

Latest news from us

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการ วาย.เอฟ.ยู. รุ่น 26 ปี 2023-2024 รอบที่ 2 การเปลี่ยนประเทศ

November 15th, 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการ วาย.เอฟ.ยู. รุ่น 26 ปี 2023-2024 รอบที่ 2 การเปลี่ยนประเทศ Click ...

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการ วาย.เอฟ.ยู. รุ่น 26 ปี 2023-2024 รอบที่ 2 เรียกอันดับสำรอง และ การเปลี่ยนประเทศ

November 11th, 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการ เรียกอันดับสำรอง Click  การรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าร่ว...

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการ วาย.เอฟ.ยู. รุ่น 26 ปี 2023-2024 รอบที่ 2 ตัวจริง และอันดับสำรอง

November 6th, 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการ วาย.เอฟ.ยู. รุ่น 26 ปี 2023-2024 รอบที่ 2 ตัวจริง และอันดับสำรอง ปร...

Read More

ประกาศผลสอบ โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 26 ปี 2023-2024 รอบที่ 2

October 28th, 2022

ประกาศผลสอบ โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 26 ปี 2023-2024 รอบที่ 2 ประกาศผลสอบ Click ก...

Read More

ประกาศผลสอบข้อเขียน โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 26 ปี 2023-2024 รอบที่ 2

October 12th, 2022

ประกาศผลสอบข้อเขียน โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 26 ปี 2023-2024 รอบที่ 2 ประกาศผลสอบข้อ...

Read More

ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 26 (ปี 2023-2024) รอบที่ 2

September 6th, 2022

YFU High School Exchange Program2023-2024 โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 26 (ปี 2023-2024) ร...

Read More

ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 26 (ปี 2023-2024)

April 19th, 2022

YFU High School Exchange Program2023-2024 โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 26 (ปี 2023-2024) ...

Read More