YFU#22 2019-2020

  May 06, 2018

รายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่นที่ 22 ปี 2019-2020

 

ประเทศที่เปิดรับสมัคร

Argentina

Austria

Belgium

Brazil

Canada

Chile

China

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Hungary

Italy

Japan

Korea

Latvia

Mexico

Netherlands

Norway

Paraguay

Poland

Romania

Russia

Sweden

Switzerland

UK

Uruguay

USA

 

ประเภทของโครงการ

โครงการ

รายละเอียด

Year

Year Program ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา (10-12 เดือน)

Year - Bilingual ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา (10-12 เดือน) การเรียนการสอนใช้ 2 ภาษา คือภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ

Year - IB (International Baccalaureate) ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา (10-12 เดือน) หลักสูตร นานาชาติเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย การเรียนการสอนใช้ภาษาอังกฤษ

Year - Alternative ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา (10-12 เดือน) จ่ายค่าเล่าเรียน และค่าที่พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ (รวมอยู่ในค่าเข้าร่วมโครงการแล้ว)

Semester

Semester Program ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 1 ภาคการศึกษา (6 เดือน)

 

ช่วงเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

ช่วงเวลา

รายละเอียด

Q1

Quarter 1 เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ ณ ต่างประเทศ เดือนมกราคม หรือ กุมภาพันธ์ หรือ มีนาคม

Q3

Quarter 3 เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ ณ ต่างประเทศ เดือน กรกฏาคม หรือ สิงหาคม หรือ กันยายน

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

 • อายุอยู่ระหว่าง 14-17 ปี ตาม วัน-เดือน-ปี เกิด ที่กำหนด (ดูรายละเอียดในหน้า 3-4)
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 4 หรือ 5 ในประเทศไทย ตั้งแต่สมัครเข้าร่วมโครงการจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ นักเรียนที่เรียนอยู่ในระบบการศึกษานอกโรงเรียน และอาชีวศึกษา ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้
 • มีผลการเรียน ย้อนหลัง 2 ปี (ปีการศึกษา 2559-2560) จนกระทั่งถึงก่อนการเดินทาง ดังนี้

ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 2.50 ขึ้นไปทุกภาคเรียน ไม่เคยได้ผลการเรียน 1.5, 1, 0 หรือ D+, D, F หรือ ร ทุกรายวิชา
 • ผลการเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, วิทยาศาสตร์, เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 ทุกภาคเรียน

ประเทศเยอรมนี

 • มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 2.30 ขึ้นไปทุกภาคเรียน ไม่เคยได้ผลการเรียน 1.5, 1, 0 หรือ D+, D, F หรือ ร ทุกรายวิชา

ประเทศอื่น ๆ

 • ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 2.30 ขึ้นไปทุกภาคเรียน ไม่เคยได้ได้ผลการเรียน 0 หรือ F หรือ ร ทุกรายวิชา
 • สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคใด ๆ มีค่า BMI (Body Mass Index) ไม่น้อยกว่า 17 และไม่เกิน 35 ไม่มีข้อจำกัดด้านอาหารและสัตว์เลี้ยง ที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ เช่น โรคลมชัก เบาหวาน ซึมเศร้า สมาธิสั้น เป็นต้น  ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศอุปถัมภ์  และในกรณีที่มีข้อโต้แย้งต้องได้รับการพิจารณาโดยแพทย์ที่ทางโครงการมอบหมาย
 • มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดีในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน และพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับครอบครัวอุปถัมภ์ โรงเรียน  และชุมชน
 • ไม่เคยเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ ที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปมาก่อน 
 • คุณสมบัติเพิ่มเติม อื่น ๆ ตามประเทศที่สมัคร (ดูรายละเอียดในใบสมัคร)

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.yfuth.learning-inter.org หรือ ขอรับใบสมัครได้จากศูนย์ประสานงานรับสมัครและสอบคัดเลือก วาย.เอฟ.ยู. ทั่วประเทศ
 • ส่งหลักฐานการสมัคร ดังนี้ 1) ใบสมัคร 2) ผลการเรียนปีการศึกษา 2559-2560 (4 ภาคเรียน) และชำระค่าสมัครสอบ จำนวน 200 บาท ณ ศูนย์รับสมัครสอบ (ดูรายละเอียดหน้า 8-9) พร้อมรับบัตรประจำตัวสอบเพื่อนำไปแสดงในวันสอบ
 • สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์
 • ผู้สอบผ่าน เข้าฟังปฐมนิเทศ เพื่อรับทราบรายละเอียดโครงการ

 

กำหนดการสมัครและสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

รับสมัคร

7 พฤษภาคม - 4 กรกฏาคม 2561

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

8 กรกฏาคม 2561

ประกาศผลสอบ

18 กรกฎาคม 2561

ปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ

4 สิงหาคม 2561

รายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

5 - 10 สิงหาคม 2561

ประกาศเรียกผู้สอบผ่านอันดับสำรอง

11 สิงหาคม 2561

การเปลี่ยนประเทศ

20 สิงหาคม 2561


รายละเอียดเพิ่มเติม  บริษัทเลิร์นนิ่ง อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย)

68/958  หมู่ 8  ซอยรัตนาธิเบศร์ 28  ถนนรัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000

โทรศัพท์ 0 2965 8793, 0 2965 8794 | โทรสาร 0 2965 8796 | E-mail: yfuth_22@learning-inter.org | Facebook.com/YFUThailandOffice

เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์    08.00-17.00 น. (พักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.)