YFU#22 2019-2020

  May 06, 2018

ใบสมัครและสอบคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 22 (ปี 2019-2020)  

 

  • กรุณาอ่านรายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือกให้ครบถ้วน ก่อนสมัคร
  • วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย จะไม่พิจารณาใบสมัคร  หากนักเรียนกรอกใบสมัครไม่ครบถ้วน, คุณสมบัติไม่ตรงกับประเทศที่รับสมัคร (วัน-เดือน-ปีเกิด หรือ ผลการเรียน) และสำเนาใบรายงานผลการเรียนไม่ครบ 2 ปีย้อนหลัง
  • ศูนย์สอบกรุงเทพ –  สมัครสอบและชำระเงิน ณ ศูนย์ประสานงานรับสมัครของโรงเรียน (เขตกรุงเทพ/ปริมณฑล) หรือ วาย.เอฟ.ยู.ประเทศไทย หรือ ทางอีเมล (ดูรายละเอียดหน้า 8 )
  • ศูนย์สอบต่างจังหวัด – สมัครและชาระเงินค่าสมัครสอบได้โดยตรง ณ ศูนย์ประสานงานรับสมัครและสอบคัดเลือก วาย.เอฟ.ยู. ในจังหวัดต่าง ๆ (ดูรายละเอียดหน้า 8-9 )
  • ผู้สมัครกรุณา Download ใบสมัคร  กรอกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ และ print ใบสมัคร (หน้าที่ 10) เพื่อนำส่ง ณ ศูนย์ประสานงานรับสมัครและสอบคัดเลือกได้ทุกแห่ง

 

DOWNLOAD