News

ประกาศผลสอบโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 25 ปี 2022-2023
30 Aug 2021

ประกาศผลสอบโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 25 ปี 2022-2023

Click to Download ประกาศผลสอบ

ประกาศผลสอบ

การพิจารณารับนักเรียนเข้าร่วมโครงการ พิจารณาจากคะแนนสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และคุณสมบัติที่กำหนดตามประเทศที่นักเรียนระบุไว้ในการสมัครสอบ ตามลำดับของจำนวนโควตาที่รับได้แต่ละประเทศ ดังนี้ 

1. ผู้สอบผ่าน คือ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ วาย.เอฟ.ยู. กำหนด  วาย.เอฟ.ยู. สงวนสิทธิ์ ไม่แจ้งเกณฑ์มาตรฐาน และคะแนนที่ได้ให้ทราบ

 • ผู้สอบผ่านตัวจริง คือ ผู้ที่สอบผ่านได้คะแนนสูงสุดตามจำนวนโควตาของประเทศนั้น ๆ
 • ผู้สอบผ่านอันดับสำรอง คือ ผู้ที่สอบผ่านแต่เกินกว่าจำนวนโควตาของประเทศนั้น ๆ  ในกรณีที่ผู้สอบผ่านตัวจริงสละสิทธิ์ วาย.เอฟ.ยู. จะเรียกอันดับสำรองขึ้นมาแทน  หากไม่ถูกเรียกขึ้นมาเป็นตัวจริงเนื่องจากมีผู้สมัครเต็มโควตาของประเทศนั้นแล้ว  ผู้สมัครสามารถขอเปลี่ยนประเทศได้

2. ผู้สอบผ่านรอพิจารณาคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ ผู้ที่สอบผ่านแต่มีคุณสมบัติบางประการไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ของประเทศที่สมัคร เช่น ผลการเรียนย้อนหลัง 2 ปี และ/หรือ วัน-เดือน-ปีเกิด ไม่ได้ตามเกณฑ์ของประเทศที่สมัครสอบ หรือ เอกสารสมัครสอบไม่ครบถ้วน เป็นต้น ผู้สมัครสามารถขอเปลี่ยนประเทศได้

3. การประกาศผล ผู้สอบผ่านตัวจริง ผู้สอบผ่านอันดับสำรอง และ ผู้สอบผ่านรอพิจารณาคุณสมบัติเพิ่มเติม ประกาศโดยเรียงตามลำดับตัวอักษร (ไม่เรียงคะแนน)

 

การปฐมนิเทศ

วันอาทิตย์ที่  5 กันยายน 2564  เวลา 09.00 - 12.00 น.

โดยวิธีการปฐมนิเทศออนไลน์ Zoom Webinar (Live)

ผู้สอบผ่านตัวจริง, ผู้สอบผ่านอันดับสำรอง, ผู้สอบผ่านรอพิจารณาคุณสมบัติเพิ่มเติม หรือ ผู้ปกครอง หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย อย่างน้อย 1 ท่าน  ต้องเข้าร่วมฟังการปฐมนิเทศ เพื่อรักษาสิทธิ์ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 

ขั้นตอนการเข้าร่วมการปฐมนิเทศ

 1. ลงทะเบียนเข้าร่วมการปฐมนิเทศที่  Click  ภายในวันที่ 3 กันยายน 2564 ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนจะไม่สามารถเข้าร่วมการปฐมนิเทศได้  

 2. เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับ e-mail ตอบกลับอัตโนมัติ แจ้ง link สำหรับเข้าร่วมการปฐมนิเทศ  (หากไม่ได้รับ e-mail ตอบกลับอัตโนมัติ แสดงว่าเกิดการผิดพลาดในการกรอกข้อมูล ขอให้ท่านลงทะเบียนใหม่)

 3. วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย ดำเนินการส่งคู่มือการปฐมนิเทศและเอกสารอื่นๆ ให้แก่ท่านทาง e-mail ที่ลงทะเบียนไว้  ในวันที่ 3 กันยายน 2564

 4. วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564  เข้าร่วมการปฐมนิเทศออนไลน์ Zoom Webinar ทั้งนี้ ผู้สอบผ่านตัวจริงผู้สอบผ่านอันดับสำรอง, ผู้สอบผ่านรอพิจารณาคุณสมบัติเพิ่มเติม หรือ ผู้ปกครอง หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย อย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศ ตั้งแต่ เวลา 09.00-12.00 น. เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ตรวจสอบผ่านระบบว่าท่านได้เข้าร่วมฟังการปฐมนิเทศตลอดระยะเวลาจริง หากท่านไม่ได้เข้าฟังการปฐมนิเทศจะถือว่าไม่มาเข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิ์ร้องเรียนขอเข้าร่วมโครงการ เมื่อมีการเลื่อนอันดับสำรองขึ้นแทนที่ ตามประกาศ เมื่อสิ้นสุดการปฐมนิเทศ

 

การเปลี่ยนประเทศ

เมื่อจำนวนโควตาของประเทศนั้น ๆ ไม่เต็ม  วาย.เอฟ.ยู. จะพิจารณาจากผู้สอบผ่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเข้าฟังการปฐมนิเทศ  ดังนี้

1. ผู้มีสิทธิ์เปลี่ยนประเทศ  คือ

 • ผู้สอบผ่านรอพิจารณาคุณสมบัติเพิ่มเติม
 • ผู้สอบผ่านอันดับสำรอง ที่ไม่ถูกเรียกขึ้นมาเป็นตัวจริง
 • ผู้สอบผ่านตัวจริง  ที่ไม่ได้ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

2. ขั้นตอนสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนประเทศ

 • วันที่ 17 กันยายน 2564 วาย.เอฟ.ยู. ประกาศแจ้งประเทศที่โควตาไม่เต็ม และสามารถ Download แบบฟอร์มการเปลี่ยนประเทศ ได้ทาง www.yfuth.learning-inter.org
 • วันที่ 19 กันยายน 2564 ภายใน เวลา 21.00 น. ส่งแบบฟอร์มการเปลี่ยนประเทศ ทาง Email: yfuth_25@learning-inter.org  (ไม่รับแจ้งทางโทรศัพท์)  หากมีผู้สนใจมากกว่าโควตาที่เหลืออยู่  วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย จะพิจารณาตามลำดับคะแนน
 • วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. ประกาศผลการเปลี่ยนประเทศ ทาง www.yfuth.learning-inter.org (ไม่ประกาศผลทางโทรศัพท์)

 

YFU Thailand

เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์   เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)

โทรศัพท์: 02 965 8793 – 4   โทรสาร: 02 965 8796    

โทรศัพท์มือถือ 098 018 9925 (เฉพาะการรับสมัครรุ่น 25 เท่านั้น)

Email: yfuth_25@learning-inter.org  

line OA: @yfuth