News

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 25 ปี 2022 - 2023 (1 ปีการศึกษา) รอบที่ 2
12 Oct 2021

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 25 ปี 2022 - 2023 (1 ปีการศึกษา) รอบที่ 2

รับสมัคร

20 ตุลาคม 2564 – 17 พฤศจิกายน 2564

สอบข้อเขียนออนไลน์

21 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผลสอบข้อเขียน

23 พฤศจิกายน 2564

ผู้สอบผ่านข้อเขียนลงทะเบียนยืนยันการสอบสัมภาษณ์

23 - 25 พฤศจิกายน 2564

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์

28 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผลสอบ

3 ธันวาคม  2564

ปฐมนิเทศเพื่อชี้แจ้งรายละเอียดโครงการ (ออนไลน์)

10 ธันวาคม 2564