YFU#22 2019-2020 (รอบ2)

  August 31, 2018

ใบสมัครโครงการแลกเปลี่ยนเโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล

รุ่น 22 (ปี 2019-2020) รอบที่ 2

 

Download

 

  • สามารถเปิดไฟล์ “ใบสมัครโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 22 ปี 2019-2020 รอบที่ 2"   นี้ด้วยโปรแกรม Acrobat 7.0 หรือสูงกว่า
  • กรุณาอ่านรายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือกให้ครบถ้วน ก่อนสมัคร
  • วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย จะไม่พิจารณาใบสมัคร  หากนักเรียนกรอกใบสมัครไม่ครบถ้วน, คุณสมบัติไม่ตรงกับประเทศที่รับสมัคร (วัน-เดือน-ปีเกิด หรือ ผลการเรียน) และสำเนาใบรายงานผลการเรียนไม่ครบ 2 ปีย้อนหลัง
  • ศูนย์สอบกรุงเทพ –  สมัครสอบและชำระเงิน ณ  วาย.เอฟ.ยู.ประเทศไทย (ดูรายละเอียดหน้า 7 )
  • ศูนย์สอบต่างจังหวัด – สมัครสอบและชำระเงิน ณ ศูนย์รับสมัคร (ดูรายละเอียดหน้า 7 )