News

การสมัครเข้าร่วมโครงการ วาย.เอฟ.ยู. รุ่น 25 ปี 2022-2023 รอบที่ 2 การเปลี่ยนประเทศ
21 Dec 2021

การสมัครเข้าร่วมโครงการ วาย.เอฟ.ยู. รุ่น 25 ปี 2022-2023 รอบที่ 2 การเปลี่ยนประเทศ

การเปลี่ยนประเทศ

วาย.เอฟ.ยู. จะพิจารณาจากผู้สอบผ่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และ เข้าร่วมการปฐมนิเทศออนไลน์  Zoom Webinar ในวันที่ 10 ธันวาคม 2564

 

ประเทศที่โควตาไม่เต็ม สามารถดูได้ที่ Click

Download แบบฟอร์มการเปลี่ยนประเทศ Click

 

ผู้มีสิทธิ์เปลี่ยนประเทศ 

  • ผู้สอบผ่านอันดับสำรอง ที่ไม่ถูกเรียกขึ้นมาเป็นตัวจริง
  • ผู้สอบผ่านตัวจริง  ที่ไม่ได้ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

ผู้ที่ยืนยันการเข้าร่วมโครงการและชำระเงินมัดจำแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนประเทศได้

 

ขั้นตอนสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนประเทศ

1. วันที่ 21 ธันวาคม 2564

  • Download แบบฟอร์มการเปลี่ยนประเทศ

2. วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ภายใน เวลา 21.00 น.

  • ส่งแบบฟอร์มการเปลี่ยนประเทศ ทาง Email: yfuth_25@learning-inter.org  หรือ line OA: @yfuth  (ไม่รับแจ้งทางโทรศัพท์)  
  • เมื่อส่ง E-mail หรือ line เรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ตอบรับ E-mail หรือ line ให้ท่านภายใน 24 ชั่วโมง หากท่านไม่ได้รับ E-mail หรือ line จากเจ้าหน้าที่  แสดงว่าเกิดข้อผิดพลาดในการส่ง ขอความกรุณาให้ส่งใหม่ หรือ ติดต่อมายังสำนักงาน วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย      ที่ 098 018 9925
  • หากมีผู้สนใจมากกว่าโควตาที่เหลืออยู่  วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย จะพิจารณาตามลำดับคะแนน

3. วันที่ 23 ธันวาคม เวลา 15.00 น.

  • ประกาศผลการเปลี่ยนประเทศ ทาง www.yfuth.learning-inter.org (ไม่ประกาศผลทางโทรศัพท์)  ผู้เปลี่ยนประเทศที่เรียกขึ้นมาเป็นตัวจริงที่ตกลงใจเข้าร่วมโครงการ ต้องดำเนินการยืนยันการเข้าร่วมโครงการ โดยการชำระเงินงวดที่ 1 (มัดจำ) ให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 27 ธันวาคม 2564

 

YFU Thailand
เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์   เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)
โทรศัพท์: 02 965 8793 – 4   โทรสาร: 02 965 8796    
โทรศัพท์มือถือ 098 018 9925 (เฉพาะการรับสมัครรุ่น 25 เท่านั้น)
Email: yfuth_25@learning-inter.org  
line OA: @yfuth