News

ประกาศผลสอบ โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 26 ปี 2023-2024
19 Jul 2022

ประกาศผลสอบ โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 26 ปี 2023-2024

ประกาศผลสอบ Click

การพิจารณารับนักเรียนเข้าร่วมโครงการ พิจารณาจากคะแนนสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และคุณสมบัติที่กำหนดตามประเทศที่นักเรียนระบุไว้ในการสมัครสอบ ตามลำดับของจำนวนโควตาที่รับได้แต่ละประเทศ ดังนี้ 

1. ผู้สอบผ่าน คือ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ วาย.เอฟ.ยู. กำหนด  วาย.เอฟ.ยู. สงวนสิทธิ์ ไม่แจ้งเกณฑ์มาตรฐาน และคะแนนที่ได้ให้ทราบ

  • ผู้สอบผ่านตัวจริง คือ ผู้ที่สอบผ่านได้คะแนนสูงสุดตามจำนวนโควตาของประเทศนั้น ๆ
  • ผู้สอบผ่านอันดับสำรอง คือ ผู้ที่สอบผ่านแต่เกินกว่าจำนวนโควตาของประเทศนั้น ๆ  ในกรณีที่ผู้สอบผ่านตัวจริงสละสิทธิ์ วาย.เอฟ.ยู. จะเรียกอันดับสำรองขึ้นมาแทน  หากไม่ถูกเรียกขึ้นมาเป็นตัวจริงเนื่องจากมีผู้สมัครเต็มโควตาของประเทศนั้นแล้ว     ผู้สมัครสามารถขอเปลี่ยนประเทศได้

2. การประกาศผล ผู้สอบผ่านตัวจริง และ ผู้สอบผ่านอันดับสำรอง ประกาศโดยเรียง “รหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ (ไม่เรียงคะแนน)

หมายเหตุ ** เนื่องจาก พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) วาย.เอฟ.ยู ประเทศไทย จึงจะประกาศผลสอบผู้สอบผ่านด้วย  “รหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ และโรงเรียน” เท่านั้น ผู้สมัครสามารถดู รหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ ของตนเอง ได้ที่บัตรประจำตัวสอบ  โดยมีรหัส 4 หลัก เช่น 0001,0002 หรือ สอบถามมาที่ line OA @yfuth โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล

 

การปฐมนิเทศ

วันอาทิตย์ที่  24 กรกฎาคม 2565  เวลา 09.00 - 12.00 น.
โดยวิธีการปฐมนิเทศออนไลน์  Zoom Webinar (Live)

ผู้สอบผ่านตัวจริง, ผู้สอบผ่านอันดับสำรอง,หรือ ผู้ปกครอง หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย อย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเข้าร่วมฟังการปฐมนิเทศ เพื่อรักษาสิทธิ์ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ

  • ผู้สอบผ่านตัวจริงยังไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้จนกว่าจะเข้าฟังการปฐมนิเทศ
  • ผู้สอบผ่านตัวจริง, ผู้สอบผ่านอันดับสำรอง ที่ไม่ได้เข้าฟังการปฐมนิเทศ และไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าฟังการปฐมนิเทศ จะถือว่าสละสิทธิ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ  วาย.เอฟ.ยู. จะนำรายชื่อออก และเรียกอันดับสำรองที่มาปฐมนิเทศตามลำดับคะแนนขึ้นมาแทนที่ โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการ เมื่อสิ้นสุดการปฐมนิเทศ

 

ขั้นตอนการเข้าร่วมการปฐมนิเทศ:

  1. ลงทะเบียนเข้าร่วมการปฐมนิเทศที่ Click  ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนจะไม่สามารถเข้าร่วมการปฐมนิเทศได้  
  2. เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับ e-mail ตอบกลับอัตโนมัติ แจ้ง link สำหรับเข้าร่วมการปฐมนิเทศ  (หากไม่ได้รับ e-mail ตอบกลับอัตโนมัติ แสดงว่าเกิดการผิดพลาดในการกรอกข้อมูล ขอให้ท่านลงทะเบียนใหม่)
  3. วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย ดำเนินการส่งคู่มือการปฐมนิเทศและเอกสารอื่นๆ ให้แก่ท่านทาง e-mail ที่ลงทะเบียนไว้  ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565
  4. วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565  เข้าร่วมการปฐมนิเทศออนไลน์ Zoom Webinar ทั้งนี้ ผู้สอบผ่านตัวจริง, ผู้สอบผ่านอันดับสำรอง, หรือ ผู้ปกครอง หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย อย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศ ตั้งแต่ เวลา 09.00-12.00 น. เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ตรวจสอบผ่านระบบว่าท่านได้เข้าร่วมฟังการปฐมนิเทศตลอดระยะเวลาจริง หากท่านไม่ได้เข้าฟังการปฐมนิเทศจะถือว่าไม่มาเข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิ์ร้องเรียนขอเข้าร่วมโครงการ เมื่อมีการเลื่อนอันดับสำรองขึ้นแทนที่ ตามประกาศ เมื่อสิ้นสุดการปฐมนิเทศ

 

หมายเหตุ:

  • ในการเข้าฟังการปฐมนิเทศ ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าฟัง และไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
  • วาย.เอฟ.ยู. จะดำเนินการส่งจดหมายแจ้งผลการสอบและรายละเอียดการลงทะเบียนเข้าฟังการปฐมนิเทศให้กับผู้สอบผ่านทาง e-mail ที่แจ้ง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
บริษัทเลิร์นนิ่ง อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย)
68/958  หมู่ 8  ซอยรัตนาธิเบศร์ 28  ถนนรัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000
โทรศัพท์ 0 2965 8793, 0 2965 8794 | โทรสาร 0 2965 8796
E-mail: yfuth_25@learning-inter.org | Facebook.com/YFUThailandOffice | line OA: @yfuth
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์  08.30-16.30 น. (พักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์