News

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 26 ปี 2023-2024 (1 ปีการศึกษา) รอบที่ 2
5 Sep 2022

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 26 ปี 2023-2024 (1 ปีการศึกษา) รอบที่ 2

รับสมัคร

7 กันยายน ถึง 5 ตุลาคม 2565
สอบข้อเขียนออนไลน์ 9 ตุลาคม 2565
ประกาศผลสอบข้อเขียน 12 ตุลาคม 2565
สอบสัมภาษณ์ ออนไลน์ 21 - 22 ตุลาคม 2565
ประกาศผลสอบ 31 ตุลาคม 2565
ปฐมนิเทศออนไลน์ เพื่อชี้แจ้งรายละเอียดโครงการ 6 พฤศจิกายน 2565