News

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการ วาย.เอฟ.ยู. รุ่น 26 ปี 2023-2024 รอบที่ 2 ตัวจริง และอันดับสำรอง
6 Nov 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการ วาย.เอฟ.ยู. รุ่น 26 ปี 2023-2024 รอบที่ 2 ตัวจริง และอันดับสำรอง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการ วาย.เอฟ.ยู. รุ่น 26 ปี 2023-2024 รอบที่ 2 ตัวจริง และอันดับสำรอง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงกา Click 

ผู้มีสิทธิ์สมัครตามรายชื่อที่ประกาศนี้ คือ เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมการปฐมนิเทศออนไลน์  Zoom Application ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565

การรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

ผู้สอบผ่านตัวจริง

  • ผู้ที่ตกลงใจเข้าร่วมโครงการ ต้องดำเนินการยืนยันการเข้าร่วมโครงการ ชำระเงินงวดที่ 1 (มัดจำ) จำนวน  50,000 บาท ให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

ผู้สอบผ่านอันดับสำรอง

  • เมื่อสิ้นสุดวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 หากผู้ยืนยันการเข้าร่วมโครงการไม่เต็มจำนวนโควตาของประเทศนั้น ๆ วาย.เอฟ.ยู. จะเรียกผู้สอบผ่านอันดับสำรองขึ้นมาแทน โดยจะ ประกาศผลในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ทาง www.yfuth.learning-inter.org (ไม่แจ้งผลทางโทรศัพท์)
  • ผู้สอบผ่านอันดับสำรอง ที่ถูกเรียกขึ้นมาเป็นตัวจริง ต้องดำเนินการยืนยันการเข้าร่วมโครงการและชำระเงินมัดจำ ให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น.
  • ในระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2565 ถ้า วาย.เอฟ.ยู. ทราบว่ามีนักเรียนตัวจริงสละสิทธิ์ วาย.เอฟ.ยู. จะติดต่อแจ้งให้ท่านทราบทันทีทางโทรศัพท์ และจะกำหนดระยะเวลาเพื่อให้ท่านดำเนินการยืนยันการเข้าร่วมโครงการ วาย.เอฟ.ยู. โดยการชำระเงินงวดที่ 1 (มัดจำ) ให้เสร็จสิ้นภายใน วันและเวลาที่เจ้าหน้าที่ วาย.เอฟ.ยู.แจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์
  • : ผู้ที่ยืนยันการเข้าร่วมโครงการและชำระเงินมัดจำแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนประเทศได้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
บริษัทเลิร์นนิ่ง อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย)
68/958  หมู่ 8  ซอยรัตนาธิเบศร์ 28  ถนนรัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000
โทรศัพท์ 0 2965 8793, 0 2965 8794 | โทรสาร 0 2965 8796
E-mail: yfuth_26@learning-inter.org | Facebook.com/YFUThailandOffice | line OA: @yfuth
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์  08.30-16.30 น. (พักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์