News

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการ วาย.เอฟ.ยู. รุ่น 26 ปี 2023-2024 รอบที่ 2 เรียกอันดับสำรอง และ การเปลี่ยนประเทศ
11 Nov 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการ วาย.เอฟ.ยู. รุ่น 26 ปี 2023-2024 รอบที่ 2 เรียกอันดับสำรอง และ การเปลี่ยนประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการ เรียกอันดับสำรอง Click 

การรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

ผู้สอบผ่านตัวจริง

  • คือ ผู้สอบผ่านอันดับสำรอง ที่ถูกเรียกขึ้นมาเป็นตัวจริง ต้องดำเนินการยืนยันการเข้าร่วมโครงการและชำระเงินมัดจำ ให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น.

ผู้สอบผ่านอันดับสำรอง

  • ในระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2565 ถ้า วาย.เอฟ.ยู. ทราบว่ามีนักเรียนตัวจริงสละสิทธิ์ วาย.เอฟ.ยู. จะติดต่อแจ้งให้ท่านทราบทันทีทางโทรศัพท์ และจะกำหนดระยะเวลาเพื่อให้ท่านดำเนินการยืนยันการเข้าร่วมโครงการ วาย.เอฟ.ยู. โดยการชำระเงินงวดที่ 1 (มัดจำ)  ให้เสร็จสิ้นภายใน วันและเวลาที่เจ้าหน้าที่ วาย.เอฟ.ยู.แจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์

  • : ผู้ที่ยืนยันการเข้าร่วมโครงการและชำระเงินมัดจำแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนประเทศได้

การเปลี่ยนประเทศ

เมื่อจำนวนโควตาของประเทศนั้น ๆ ไม่เต็ม  วาย.เอฟ.ยู. จะพิจารณาจากผู้สอบผ่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเข้าฟังการปฐมนิเทศ  ดังนี้

1. ผู้มีสิทธิ์เปลี่ยนประเทศ  คือ

  • ผู้สอบผ่านอันดับสำรอง ที่ไม่ถูกเรียกขึ้นมาเป็นตัวจริง
  • ผู้สอบผ่านตัวจริง  ที่ไม่ได้ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

2. ขั้นตอนสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนประเทศ Download แบบฟอร์มการเปลี่ยนประเทศได้ที่ Click 

  • วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. วาย.เอฟ.ยู. ประกาศแจ้งประเทศที่โควตาไม่เต็ม 
  • วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ภายใน เวลา 10.00 น. ส่งแบบฟอร์มการเปลี่ยนประเทศ ทาง Email: yfuth_26@learning-inter.org   (ไม่รับแจ้งทางโทรศัพท์)  หากมีผู้สนใจมากกว่าโควตาที่เหลืออยู่  วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย จะพิจารณาตามลำดับคะแนน
  • วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. ประกาศผลการเปลี่ยนประเทศ ทาง www.yfuth.learning-inter.org (ไม่ประกาศผลทางโทรศัพท์)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
บริษัทเลิร์นนิ่ง อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย)
68/958  หมู่ 8  ซอยรัตนาธิเบศร์ 28  ถนนรัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000
โทรศัพท์ 0 2965 8793, 0 2965 8794 | โทรสาร 0 2965 8796
E-mail: yfuth_26@learning-inter.org | Facebook.com/YFUThailandOffice | line OA: @yfuth
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์  08.30-16.30 น. (พักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์