News

ระเบียบการรับสมัครโครงการ วาย.เอฟ.ยู. ระยะสั้น ณ ประเทศเกาหลีใต้ ปี 2023
9 Jan 2023

ระเบียบการรับสมัครโครงการ วาย.เอฟ.ยู. ระยะสั้น ณ ประเทศเกาหลีใต้ ปี 2023

YFU Short Program 2023 South Korea
Language, K-Pop and Cultural Tourism
โครงการ วาย.เอฟ.ยู. ระยะสั้น ณ ประเทศเกาหลีใต้ ปี 2023

 

รายละเอียดโครงการและขั้นตอนการสมัคร สามารถ Download ได้ที่ Click

 • สามารถเปิดไฟล์ "โครงการ วาย.เอฟ.ยู. ระยะสั้น ณ ประเทศเกาหลีใต้ ปี 2023"   นี้ด้วยโปรแกรม Acrobat 7.0 หรือสูงกว่า
 • กรุณาอ่านรายละเอียดโครงการและการรับสมัครให้ครบถ้วน ก่อนสมัคร
 • วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย จะไม่พิจารณาใบสมัคร  หากนักเรียนกรอกใบสมัครไม่ครบถ้วน, คุณสมบัติไม่ตรง (อายุ) และสำเนาการชำระเงินงวดที่ 1 (มัดจำ)
 • ผู้ปกครองและนักเรียน ที่จะเข้าร่วมโครงการ กรุณาติดต่อที่ yfuth.assist@learning-inter.org หรือ line OA:  @yfuth หรือ 082 218 4626  (ระหว่างเวลาทำการ)

 

กำหนดการเข้าร่วมโครงการ 

 • 9 - 29 เมษายน 2566

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

 • อายุอยู่ระหว่าง 14-17 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาเกาหลีที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • สุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคใด ๆ  ไม่มีโรคประจำตัวทั้งทางร่างกายและจิตใจ  ที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ

 

กำหนดการและขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • 9 - 31 มกราคม สมัครออนไลน์  โดยการชำระเงินค่าเข้าร่วมโครงการ งวดที่ 1  จำนวน 50,000 บาท
 • วาย.เอฟ.ยู. จัดส่ง YFU Application  แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และนัดหมายการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ (ออนไลน์ ) และ สอบสัมภาษณ์  (ออนไลน์ )
 • 20 กุมภาพันธ์ 2566 ส่ง YFU Application
 • 15 กุมภาพันธ์ 2566 ชำระเงินค่าเข้าร่วมโครงการ งวดที่ 2
 • 25 มีนาคม 2566 เข้าฟังปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง (ออนไลน์หรือออนไซด์ขึ้นกับสถานการณ์)
 • 9 เมษายน 2566 เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศเกาหลีใต้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
บริษัทเลิร์นนิ่ง อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย)
68/958  หมู่ 8  ซอยรัตนาธิเบศร์ 28  ถนนรัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000
โทรศัพท์ 0 2965 8793, 0 2965 8794 | โทรสาร 0 2965 8796
E-mail: yfuth.assist@learning-inter.org | Facebook.com/YFUThailandOffice | line OA: @yfuth
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์  08.30-16.30 น. (พักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์