News

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 27 ปี 2024-2025 (1 ปีการศึกษา) รอบที่ 2
8 Sep 2023

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 27 ปี 2024-2025 (1 ปีการศึกษา) รอบที่ 2

ปฏิทินงานการรับสมัครและการดำเนินงาน

รับสมัคร

11 กันยายน – 26 ตุลาคม 2566

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์)

วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566

ประกาศผลสอบ

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566

ปฐมนิเทศเพื่อชี้แจ้งรายละเอียดโครงการ

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566

รายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

13 - 17  พฤศจิกายน 2566

ประกาศเรียกผู้สอบผ่านอันดับสำรอง

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566

การเปลี่ยนประเทศ

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566

 

 

หมายเหตุ:  กำหนดการการรับสมัครและการดำเนินงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสถานการณ์ หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางวาย.เอฟ.ยู จะแจ้งให้ทราบภายหลัง