News

โครงการ วาย.เอฟ.ยู. ระยะสั้น ณ ประเทศเกาหลีใต้ ปี 2024
4 Oct 2023

โครงการ วาย.เอฟ.ยู. ระยะสั้น ณ ประเทศเกาหลีใต้ ปี 2024

YFU Short Program 2024 South Korea
โครงการ วาย.เอฟ.ยู. ระยะสั้น ณ ประเทศเกาหลีใต้ ปี 2024

ระเบียบการรับสมัคร สามารถ Download ได้ที่ Click!

  • สามารถเปิดไฟล์ “ใบสมัครโครงการ วาย.เอฟ.ยู. ระยะสั้น ณ ประเทศเกาหลีใต้ ปี 2024"   นี้ด้วยโปรแกรม Acrobat 7.0 หรือสูงกว่า
  • กรุณาอ่านรายละเอียดการรับสมัครให้ครบถ้วน ก่อนสมัคร
  • วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย จะไม่พิจารณาใบสมัคร  หากนักเรียนกรอกใบสมัครไม่ครบถ้วน, คุณสมบัติไม่ตรงกับประเทศที่รับสมัคร (วัน-เดือน-ปีเกิด หรือ ผลการเรียน) และสำเนาใบรายงานผลการเรียนไม่ครบ 2 ปีย้อนหลัง
  • ผู้ปกครองและนักเรียน ที่จะสมัครสอบ รุ่นที่ 27 กรุณาติดต่อที่ yfuth_27@learning-inter.org หรือ line OA:  @yfuth หรือ 061 475 0427  (ระหว่างเวลาทำการ)

 

ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ

15 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2567

 

กำหนดการสมัคร

บัดนี้ ถึง 15 พฤศจิกายน 2566

 

จำนวนที่รับสมัคร

10 คน

 

วิธีการสมัคร

  • กรอกข้อมูลใบสมัครที่ Click พร้อมแนบหลักฐานผลการเรียน ปี 2564-2565 ( กรุณา upload file เป็น JPG, PNG, PDF)
  • เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารการสมัครสอบครบถ้วน จะดำเนินการตอบรับใบสมัครให้ท่านทางอีเมล ภายใน 48 ชั่วโมง หากท่านไม่ได้อีเมล ขอให้ติดต่อสำนักงาน วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย หรือ อีเมล yfuth_27@learning-inter.org หรือ line OA: @yfuth เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. (พักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.)
  • วาย.เอฟ.ยู. จะดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติ และแจ้งผลการสมัคร ให้กับผู้สมัครทราบทางโทรศัพท์ ภายใน 5 วันทำการ
  • ผู้สมัครต้องยืนยันการเข้าร่วมโครงการ โดยการชำระเงินมัดจำ จำนวน 1,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ภายใน วัน-เวลา และรายละเอียดตามที่ วาย.เอฟ.ยู. แจ้งให้ทราบเมื่อยืนยันผลการสมัคร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทเลิร์นนิ่ง อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย)
68/958 หมู่ 8 ซอยรัตนาธิเบศร์ 28 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2965 8793, 0 2965 8794 | โทรสาร 0 2965 8796 | โทรศัพท์มือถือ 061 475 0427
E-mail: yfuth_27@learning-inter.org | line OA: @yfuth
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. (พักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.)