News

ประกาศผลสอบ โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 27 ปี 2024-2025 รอบที่ 2
6 Nov 2023

ประกาศผลสอบ โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 27 ปี 2024-2025 รอบที่ 2

ประกาศผลสอบ

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 27 ปี 2024-2025 รอบที่ 2

ประกาศผลสอบ Click

การพิจารณารับนักเรียนเข้าร่วมโครงการ พิจารณาจากคะแนนสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และคุณสมบัติที่กำหนดตามประเทศที่นักเรียนระบุไว้ในการสมัครสอบ ตามลำดับของจำนวนโควตาที่รับได้แต่ละประเทศ ดังนี้ 

1. ผู้สอบผ่าน คือ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ วาย.เอฟ.ยู. กำหนด  วาย.เอฟ.ยู. สงวนสิทธิ์ ไม่แจ้งเกณฑ์มาตรฐาน และคะแนนที่ได้ให้ทราบ

  • ผู้สอบผ่านตัวจริง คือ ผู้ที่สอบผ่านได้คะแนนสูงสุดตามจำนวนโควตาของประเทศนั้น

2. การประกาศผล ผู้สอบผ่านตัวจริง ประกาศโดยเรียง “รหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ” (ไม่เรียงคะแนน) ​     

หมายเหตุ ** เนื่องจาก พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) วาย.เอฟ.ยู ประเทศไทย จึงจะประกาศผลสอบผู้สอบผ่าน    ด้วย “รหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ และโรงเรียน” เท่านั้น ผู้สมัครสามารถดู รหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ ของตนเอง ได้ที่บัตรประจำตัวสอบ โดยมีรหัส 4 หลัก เช่น 2001, 2002 หรือ สอบถามมาที่ line OA @yfuth โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล   

             

การปฐมนิเทศ

 วันอาทิตย์ที่  12 พฤศจิกายน 2566  เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยวิธีการปฐมนิเทศออนไลน์  Zoom Application 

 

ขั้นตอนการเข้าร่วมการปฐมนิเทศ

  1. ลงทะเบียนเข้าร่วมการปฐมนิเทศที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexri3h7vAwOUGQQ_rZT6YhZL-kNYoyLcqcYxn-i3p_DPmQfg/viewform  ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566  ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนจะไม่สามารถเข้าร่วมการปฐมนิเทศได้  
  2. เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับ e-mail ตอบกลับอัตโนมัติ (หากไม่ได้รับ e-mail ตอบกลับอัตโนมัติ แสดงว่าเกิดการผิดพลาดในการกรอกข้อมูล ขอให้ท่านลงทะเบียนใหม่)
  3. วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย ดำเนินการส่งคู่มือการปฐมนิเทศและเอกสารอื่นๆ พร้อมกับ Link การเข้าร่วมการปฐมนิเทศออนไลน์ ให้แก่ท่านทาง e-mail ที่ลงทะเบียนไว้  ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566
  4. วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566  เข้าร่วมการปฐมนิเทศออนไลน์ Zoom Application ทั้งนี้ ผู้สอบผ่านตัวจริง หรือ ผู้ปกครอง หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย อย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศ ตั้งแต่ เวลา 9.00- 12.00 น. เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ตรวจสอบผ่านระบบว่าท่านได้เข้าร่วมฟังการปฐมนิเทศตลอดระยะเวลาจริง หากท่านไม่ได้เข้าฟังการปฐมนิเทศจะถือว่าไม่มาเข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิ์ร้องเรียนขอเข้าร่วมโครงการ

หมายเหตุ 

  • ผู้สอบผ่านตัวจริง หรือ ผู้ปกครอง หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย อย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเข้าร่วมฟังการปฐมนิเทศ เพื่อรักษาสิทธิ์ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ
  • ผู้สอบผ่านตัวจริงยังไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้จนกว่าจะเข้าฟังการปฐมนิเทศ
  • ผู้สอบผ่านตัวจริง ที่ไม่ได้เข้าฟังการปฐมนิเทศ และไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าฟังการปฐมนิเทศ จะถือว่าสละสิทธิ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ  วาย.เอฟ.ยู. จะนำรายชื่อออก และเรียกอันดับสำรองที่มาปฐมนิเทศตามลำดับคะแนนขึ้นมาแทนที่ โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการ เมื่อสิ้นสุดการปฐมนิเทศ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทเลิร์นนิ่ง อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย)
68/958 หมู่ 8 ซอยรัตนาธิเบศร์ 28 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2965 8793, 0 2965 8794 | โทรสาร 0 2965 8796 | โทรศัพท์มือถือ 061 475 0427
E-mail: yfuth_27@learning-inter.org | line OA: @yfuth
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. (พักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.)