News

การสมัครเข้าร่วมโครงการ วาย.เอฟ.ยู. รุ่น 27 ปี 2024-2025 รอบที่ 2 การเปลี่ยนประเทศ
20 Nov 2023

การสมัครเข้าร่วมโครงการ วาย.เอฟ.ยู. รุ่น 27 ปี 2024-2025 รอบที่ 2 การเปลี่ยนประเทศ

การสมัครเข้าร่วมโครงการ วาย.เอฟ.ยู. รุ่น 27 ปี 2024-2025 รอบที่ 2 การเปลี่ยนประเทศ

ตรวจสอบจำนวนโควตาเหลือได้ที่ Click

วาย.เอฟ.ยู. จะพิจารณาจากผู้สอบผ่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  และที่เข้าร่วมการปฐมนิเทศออนไลน์  Zoom Application  ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 

 

ผู้มีสิทธิ์เปลี่ยนประเทศ

ผู้มีสิทธิ์เปลี่ยนประเทศ  คือ ผู้สอบผ่านตัวจริง  ที่ไม่ได้ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

หมายเหตุ: ผู้ที่ยืนยันการเข้าร่วมโครงการและชำระเงินมัดจำแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนประเทศได้

 

ขั้นตอนสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนประเทศ

เมื่อจำนวนโควตาของประเทศนั้น ๆ ไม่เต็ม  วาย.เอฟ.ยู. จะพิจารณาจากผู้สอบผ่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเข้าฟังการปฐมนิเทศ  ดังนี้

1. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

         Download แบบฟอร์มการเปลี่ยนประเทศ ที่ Click

2. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ภายใน เวลา 21.00

  • ส่งแบบฟอร์มการเปลี่ยนประเทศ ทาง Email: yfuth_27@learning-inter.org  หรือ line OA: @yfuth  (ไม่รับแจ้งทางโทรศัพท์)  
  • เมื่อส่ง E-mail หรือ line เรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ตอบรับ E-mail หรือ line ให้ท่านภายใน 24 ชั่วโมง หากท่านไม่ได้รับ E-mail หรือ line จากเจ้าหน้าที่  แสดงว่าเกิดข้อผิดพลาดในการส่ง ขอความกรุณาให้ส่งใหม่ หรือ ติดต่อมายังสำนักงาน วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย      
  • หากมีผู้สนใจมากกว่าโควตาที่เหลืออยู่  วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย จะพิจารณาตามลำดับคะแนน

     3. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น.

         ประกาศผลการเปลี่ยนประเทศ ทาง  www.yfuth.learning-inter.org (ไม่ประกาศผลทางโทรศัพท์)  ผู้เปลี่ยนประเทศที่เรียกขึ้นมาเป็นตัวจริงที่ตกลงใจเข้าร่วมโครงการต้องดำเนินการยืนยันการเข้าร่วมโครงการ โดยการชำระเงินงวดที่ 1 (มัดจำ) ให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

 

การเปลี่ยนประเทศ ครั้งที่ 2

  • ผู้ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนประเทศครั้งที่ 2 ขอให้แจ้งความจำนง ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 - 15.00 น. ทางโทรศัพท์มือถือ 061 475 0427  (พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)
  • ถ้าประเทศที่นักเรียนมีความประสงค์จะเปลี่ยนประเทศครั้งที่ 2 นี้ มีโควตาว่าง วาย.เอฟ.ยู.ประเทศไทย สามารถอนุมัติการเปลี่ยนประเทศได้ทันที (แจ้งความประสงค์มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน) ทั้งนี้ต้องดำเนินการยืนยันการเข้าร่วมโครงการและชำระเงินมัดจำให้เสร็จสิ้น ภายใน 2 วัน หลังจากแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนประเทศครั้งที่ 2  หรือ ตามวันและเวลา ที่ วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย กำหนด

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทเลิร์นนิ่ง อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย)
68/958 หมู่ 8 ซอยรัตนาธิเบศร์ 28 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2965 8793, 0 2965 8794 | โทรสาร 0 2965 8796 | โทรศัพท์มือถือ 061 475 0427
E-mail: yfuth_27@learning-inter.org | line OA: @yfuth
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. (พักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.)