News

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 28 ปี 2025-2026 (1 ปีการศึกษา)
23 Apr 2024

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 28 ปี 2025-2026 (1 ปีการศึกษา)

ปฏิทินงานการรับสมัครและการดำเนินงาน

รับสมัคร

15 พฤษภาคม - 3 กรกฏาคม 2567

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์)

6 หรือ 7 กรกฏาคม 2567
(นักเรียนเลือกวันสอบ)

ประกาศผลสอบ

24 กรกฏาคม 2567

ปฐมนิเทศเพื่อชี้แจ้งรายละเอียดโครงการ
(ออนไลน์ หรือ ออนไซด์)

3 สิงหาคม 2567

รายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

3 - 8 สิงหาคม 2567

ประกาศเรียกผู้สอบผ่านอันดับสำรอง

9 สิงหาคม 2567

การเปลี่ยนประเทศ

15 สิงหาคม 2567

หมายเหตุ:  กำหนดการการรับสมัครและการดำเนินงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสถานการณ์ หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางวาย.เอฟ.ยู. จะแจ้งให้ทราบภายหลัง