News

YFU Thailand Work From Home until further notice
1 Apr 2020

YFU Thailand Work From Home until further notice

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิค-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้นและยืดเยื้อยาวนาน โดยพบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิค-19  วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย จึงขอแจ้งให้ทราบว่า

 

  • สำนักงาน วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี ปิดทำการเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้ จนกว่าจะมีการแจ้งกำหนดการเปิดอีกครั้ง
  • เจ้าหน้าที่ วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย จะปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ระหว่าง วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.00 – 17.00 น. (พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • ผู้ปกครองและนักเรียน วาย.เอฟ.ยู. รุ่นที่ 22, รุ่นที่ 23 และ อาสาสมัครวาย.เอฟ.ยู. สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้ตามเบอร์โทรศัพท์มือถือหรืออีเมล์ที่เคยแจ้งไว้ให้ทราบ
  • สำหรับผู้ติดต่ออื่นๆ กรุณาติดต่อที่ yfuth@learning-inter.org

 

วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย เข้าใจดีว่าขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากของนักเรียน ผู้ปกครอง และอาสาสมัครทุกท่าน ขอให้ท่านรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะ และ วาย.เอฟ.ยู. ขออภัยในความไม่สะดวกที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นี้ด้วยค่ะ