News

สำนักงาน วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย เปิดทำการ
13 May 2020

สำนักงาน วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย เปิดทำการ

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิค-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย จึงขอแจ้งให้ทราบว่า

  • สำนักงาน วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี เปิดทำการ ตั้งแต่บัดนี้
  • เปลี่ยนแปลงวันทำการเป็น วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี  เวลา 08.30 – 16.30 น. (พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)  ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

วาย.เอฟ.ยู.ประเทศไทย