News

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน วาย.เอฟ.ยู. ประจำปี 2021-2022 รุ่นที่ 24
9 Jun 2020

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน วาย.เอฟ.ยู. ประจำปี 2021-2022 รุ่นที่ 24

YFU High School Year Program Exchange 2021-2022 YFU#24

รับสมัคร   29 มิถุนายน - 29 กรกฏาคม 2563
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563
ประกาศผลสอบ   วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563

หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19