News

ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 23 (ปี 2020-2021)
5 May 2019

ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 23 (ปี 2020-2021)

ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู.  ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 23 (ปี 2020-2021) 

 

ใบสมัคร

สามารถ Download ได้ที่ YFU Application

 • สามารถเปิดไฟล์ “ใบสมัครโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 23 ปี 2020-2021"   นี้ด้วยโปรแกรม Acrobat 7.0 หรือสูงกว่า
 • กรุณาอ่านรายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือกให้ครบถ้วน ก่อนสมัคร
 • วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย จะไม่พิจารณาใบสมัคร  หากนักเรียนกรอกใบสมัครไม่ครบถ้วน, คุณสมบัติไม่ตรงกับประเทศที่รับสมัคร (วัน-เดือน-ปีเกิด หรือ ผลการเรียน) และสำเนาใบรายงานผลการเรียนไม่ครบ 2 ปีย้อนหลัง
 • ศูนย์สอบกรุงเทพ –  ผู้สมัครสามารถเลือกวิธีการสมัครสอบได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
        1.  สมัครและชำระค่าสมัครสอบ ได้ที่ศูนย์รับสมัครของโรงเรียน
        2.  สมัครและชำระค่าสมัครสอบ ได้ที่สำนักงาน วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
        3.  สมัครออนไลน์ มีขั้นตอนดังนี้
                 3.1 ชำระค่าสมัครสอบ 200 บาท ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ  ชื่อบัญชี บริษัทเลิร์นนิ่ง อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด  เลขที่ 058 004 3297 
                 3.2 กรอกข้อมูลใบสมัครที่ คลิ๊ก พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินและผลการเรียนปี 2560-2561
                 3.3 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารการสมัครสอบครบถ้วน จะดำเนินการส่งบัตรประจำตัวสอบและรายละเอียดสถานที่สอบให้ท่านทางอีเมล
  • หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครออนไลน์ ขอให้ download กรอกข้อมูล และส่งใบสมัคร พร้อมกับผลการเรียนและหลักฐานการชำระเงิน มายัง yfuth_23@learning-inter.org แทน
 • ศูนย์สอบต่างจังหวัด – สมัครสอบและชำระเงิน ณ ศูนย์รับสมัครโดยตรง (ดูรายละเอียดหน้า 8-9 )

 

ประเทศที่เปิดรับสมัคร

Argentina

Austria

Belgium

Brazil

Canada

Chile

China

Czech Republic

Estonia

Finland

France

Germany

Hungary

Italy

Japan

Korea

Latvia

Mexico

Netherlands

Norway

Paraguay

Poland

Romania

Sweden

Switzerland

UK

Uruguay

USA

 

ประเภทของโครงการ

โครงการ

รายละเอียด

Year

Year Program ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา (10-12 เดือน)

Year - Bilingual ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา (10-12 เดือน) การเรียนการสอนใช้ 2 ภาษา คือภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ

Year - IB (International Baccalaureate) ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา (10-12 เดือน) หลักสูตร นานาชาติเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย การเรียนการสอนใช้ภาษาอังกฤษ

Year - Alternative ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา (10-12 เดือน) จ่ายค่าเล่าเรียน และค่าที่พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ (รวมอยู่ในค่าเข้าร่วมโครงการแล้ว)

Semester

Semester Program ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 1 ภาคการศึกษา (6 เดือน)

 

ช่วงเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

ช่วงเวลา

รายละเอียด

Q1

Quarter 1 เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ ณ ต่างประเทศ เดือนมกราคม หรือ กุมภาพันธ์ หรือ มีนาคม

Q3

Quarter 3 เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ ณ ต่างประเทศ เดือน กรกฏาคม หรือ สิงหาคม หรือ กันยายน

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

 • อายุอยู่ระหว่าง 14-17 ปี ตาม วัน-เดือน-ปี เกิด ที่กำหนด (ดูรายละเอียดในใบสมัคร)
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 4 หรือ 5 ในประเทศไทย ตั้งแต่สมัครเข้าร่วมโครงการจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ  
  • นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับอาชีวศึกษา สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ยกเว้นประเทศ ออสเตรีย เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส จีน สาธารณรัฐเช็ก ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สวิตเซอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา   
  • นักเรียนที่เรียนอยู่ในระบบการศึกษานอกโรงเรียน ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ
 • มีผลการเรียน ย้อนหลัง 2 ปี (ปีการศึกษา 2560-2561) จนกระทั่งถึงก่อนการเดินทาง ดังนี้

ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 2.50 ขึ้นไปทุกภาคเรียน ไม่เคยได้ผลการเรียน 1.5, 1, 0 หรือ D+, D, F หรือ ร ทุกรายวิชา
 • ผลการเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, วิทยาศาสตร์, เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 ทุกภาคเรียน

ประเทศอื่น ๆ

 • ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 2.30 ขึ้นไปทุกภาคเรียน ไม่เคยได้ได้ผลการเรียน 0 หรือ F หรือ ร ทุกรายวิชา
 • สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคใด ๆ มีค่า BMI (Body Mass Index) ไม่น้อยกว่า 17 และไม่เกิน 35 ไม่มีข้อจำกัดด้านอาหารและสัตว์เลี้ยง ที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ เช่น โรคลมชัก เบาหวาน ซึมเศร้า สมาธิสั้น เป็นต้น  ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศอุปถัมภ์  และ      ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งต้องได้รับการพิจารณาโดยแพทย์ที่ทางโครงการมอบหมาย
 • มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดีในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน และพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับครอบครัวอุปถัมภ์ โรงเรียน  และชุมชน
 • ไม่เคยเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ ที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปมาก่อน 
 • คุณสมบัติเพิ่มเติม อื่น ๆ ตามประเทศที่สมัครดังนี้

ประเทศจีน

ผู้สมัครจะมีพื้นความรู้ภาษาจีนแมนดารินหรือไม่ก็ตาม สามารถสมัครสอบเข้าร่วมโครงการได้ และเมื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการแล้ว ผู้ที่ไม่มีพื้นความรู้ภาษาจีนแมนดาริน จะต้องเรียน    อย่างน้อย 160 ชั่วโมงก่อนเดินทางโดยมีหนังสือรับรองจากสถาบันที่เรียน หากเรียนไม่ครบตามที่กำหนดจะหมดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการโดยอัตโนมัติ

ประเทศเบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส

ประเทศฝรั่งเศส

ผู้สมัครจะมีพื้นความรู้ภาษาฝรั่งเศสหรือไม่ก็ตาม สามารถสมัครสอบเข้าร่วมโครงการได้ และเมื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการแล้วต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่อง ครบ 1 ปี ก่อนการเดินทาง โดยมีหนังสือรับรองจากสถาบันที่เรียน หากเรียนไม่ครบตามที่กำหนดจะหมดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการโดยอัตโนมัติ

ประเทศเกาหลีใต้

ต้องแสดงผลสอบภาษาเกาหลี TOPIK (Test of Proficiency in Korean) ระดับ 1 (โดยแนบหลักฐานผลสอบมาพร้อมกับใบสมัคร) และเมื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการแล้วต้องเรียนภาษาเกาหลี อย่างน้อย 150 ชั่วโมงก่อนเดินทาง โดยมีหนังสือรับรองจากสถาบันที่เรียน หากเรียน  ไม่ครบตามกำหนด จะหมดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการโดยอัตโนมัติ

ประเทศสหราชอาณาจักร

ต้องแสดงผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 (โดยแนบหลักฐานผลสอบมาพร้อมกับ  ใบสมัคร)

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • ดาวน์โหลดใบสมัคร หรือ ขอรับใบสมัครได้จากศูนย์ประสานงานรับสมัครและสอบคัดเลือก วาย.เอฟ.ยู. ทั่วประเทศ
 • ส่งหลักฐานการสมัคร ดังนี้ 1) ใบสมัคร 2) ผลการเรียนปีการศึกษา 2560-2561 (4 ภาคเรียน) และชำระค่าสมัครสอบ จำนวน 200 บาท ณ ศูนย์รับสมัครสอบ (ดูรายละเอียดหน้า 8-9) พร้อมรับบัตรประจำตัวสอบเพื่อนำไปแสดงในวันสอบ
 • สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์
 • ผู้สอบผ่าน เข้าฟังปฐมนิเทศ เพื่อรับทราบรายละเอียดโครงการ

 

กำหนดการสมัครและสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

รับสมัคร

บัดนี้ - 19 มิถุนายน 2562  

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

23 มิถุนายน 2562  

ประกาศผลสอบ

4 กรกฎาคม 2562

ปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ

13 กรกฎาคม 2562

รายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

14 - 19 กรกฎาคม 2562

ประกาศเรียกผู้สอบผ่านอันดับสำรอง

20 กรกฎาคม 2562

การเปลี่ยนประเทศ

31 กรกฏาคม 2562

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  บริษัทเลิร์นนิ่ง อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย)

68/958  หมู่ 8  ซอยรัตนาธิเบศร์ 28  ถนนรัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000
โทรศัพท์ 0 2965 8793, 0 2965 8794 | โทรสาร 0 2965 8796
E-mail: yfuth_23@learning-inter.org | Facebook.com/YFUThailandOffice
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์    08.00-17.00 น. (พักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.)