News

ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 27 (ปี 2024-2025) รอบที่ 2
8 Sep 2023

ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 27 (ปี 2024-2025) รอบที่ 2

YFU High School Exchange Program 2024-2025
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 27 (ปี 2024-2025) รอบที่ 2

ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก และใบสมัคร สามารถ Download ได้ที่ Click!

  • สามารถเปิดไฟล์ “ใบสมัครโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 27 ปี 2024-2025 รอบที่ 2"   นี้ด้วยโปรแกรม Acrobat 7.0 หรือสูงกว่า
  • กรุณาอ่านรายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือกให้ครบถ้วน ก่อนสมัคร
  • วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย จะไม่พิจารณาใบสมัคร  หากนักเรียนกรอกใบสมัครไม่ครบถ้วน, คุณสมบัติไม่ตรงกับประเทศที่รับสมัคร (วัน-เดือน-ปีเกิด หรือ ผลการเรียน) และสำเนาใบรายงานผลการเรียนไม่ครบ 2 ปีย้อนหลัง
  • ผู้ปกครองและนักเรียน ที่จะสมัครสอบ รุ่นที่ 27 กรุณาติดต่อที่ yfuth_27@learning-inter.org หรือ line OA:  @yfuth หรือ 061 475 0427  (ระหว่างเวลาทำการ)

 

วิธีการสมัครสอบออนไลน์
มีขั้นตอนดังนี้

  1. ชำระค่าสมัครสอบ 200 บาท ผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก. เลิร์นนิ่ง อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด เลขที่ 155 8 94428 1
  2. กรอกข้อมูลใบสมัครที่ Click พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินและผลการเรียนปี 2564-2565
  3.  เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารการสมัครสอบครบถ้วน จะดำเนินการส่งบัตรประจำตัวสอบและรายละเอียดให้ท่านทางอีเมล ขอให้ติดต่อสำนักงาน วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย หรือ อีเมล yfuth_27@learning-inter.org หรือ line OA: @yfuth เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. (พักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.)
  4. วาย.เอฟ.ยู. จะแจ้งกำหนดเวลาสอบและขั้นตอนการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ให้ผู้สมัครทราบทางอีเมล ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2566

วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย  สมัครสอบด้วยวิธีออนไลน์เท่านั้น

 

ปฏิทินงานการรับสมัครและการดำเนินงาน

รับสมัคร

11 กันยายน - 26 ตุลาคม 2566

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์)

29 ตุลาคม 2566

ประกาศผลสอบ

7 พฤศจิกายน 2566

ปฐมนิเทศเพื่อชี้แจ้งรายละเอียดโครงการ

12 พฤศจิกายน 2566

รายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

13 - 17 พฤศจิกายน 2566

ประกาศเรียกผู้สอบผ่านอันดับสำรอง

18 พฤศจิกายน 2566

การเปลี่ยนประเทศ

22 พฤศจิกายน 2566

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทเลิร์นนิ่ง อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย)
68/958 หมู่ 8 ซอยรัตนาธิเบศร์ 28 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2965 8793, 0 2965 8794 | โทรสาร 0 2965 8796 | โทรศัพท์มือถือ 061 475 0427
E-mail: yfuth_27@learning-inter.org | line OA: @yfuth
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. (พักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.)