News

ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู.  ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 23 (ปี 2020-2021) รอบที่ 2
11 Aug 2019

ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู.  ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 23 (ปี 2020-2021) รอบที่ 2

ใบสมัคร

สามารถ Download ได้ที่ YFU Application Click

 • สามารถเปิดไฟล์ “ใบสมัครโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 23 ปี 2020-2021"   นี้ด้วยโปรแกรม Acrobat 7.0 หรือสูงกว่า
 • กรุณาอ่านรายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือกให้ครบถ้วน ก่อนสมัคร
 • วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย จะไม่พิจารณาใบสมัคร  หากนักเรียนกรอกใบสมัครไม่ครบถ้วน, คุณสมบัติไม่ตรงกับประเทศที่รับสมัคร (วัน-เดือน-ปีเกิด หรือ ผลการเรียน) และสำเนาใบรายงานผลการเรียนไม่ครบ 2 ปีย้อนหลัง
 • ศูนย์สอบกรุงเทพ –  ผู้สมัครสามารถเลือกวิธีการสมัครสอบได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1.  สมัครและชำระค่าสมัครสอบ ได้ที่ศูนย์รับสมัครของโรงเรียน

2.  สมัครและชำระค่าสมัครสอบ ได้ที่สำนักงาน วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.

3.  สมัครออนไลน์ มีขั้นตอนดังนี้

    3.1 ชำระค่าสมัครสอบ 200 บาท ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ  ชื่อบัญชี บริษัทเลิร์นนิ่ง อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด  เลขที่ 058 004 3297 

    3.2 กรอกข้อมูลใบสมัครที่ http://yfuth.learning-inter.org/application พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินและผลการเรียนปี 2560-2561

    3.3 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารการสมัครสอบครบถ้วน จะดำเนินการส่งบัตรประจำตัวสอบและรายละเอียดสถานที่สอบให้ท่านทางอีเมล

 • ศูนย์สอบต่างจังหวัด – สมัครสอบและชำระเงิน ณ ศูนย์รับสมัครโดยตรง (ดูรายละเอียดหน้า 7 )

 

ประเทศที่เปิดรับสมัคร

Argentina

Belgium-Dutch

Brazil

Canada

Chile

Czech Republic

Estonia

Germany

Hungary

Italy

Latvia

Mexico

Paraguay

Romania

UK

Uruguay

USA

 

 

ประเภทของโครงการ

โครงการ

รายละเอียด

Year

Year Program ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา (10-12 เดือน)

Year - Bilingual ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา (10-12 เดือน) การเรียนการสอนใช้ 2 ภาษา คือภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ

Year - IB (International Baccalaureate) ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา (10-12 เดือน) หลักสูตร นานาชาติเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย การเรียนการสอนใช้ภาษาอังกฤษ

Year - Alternative ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา (10-12 เดือน) จ่ายค่าเล่าเรียน และค่าที่พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ (รวมอยู่ในค่าเข้าร่วมโครงการแล้ว)

 

ช่วงเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

ช่วงเวลา

รายละเอียด

Q3

Quarter 3 เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ ณ ต่างประเทศ เดือน กรกฏาคม หรือ สิงหาคม หรือ กันยายน

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

 • อายุอยู่ระหว่าง 14-17 ปี ตาม วัน-เดือน-ปี เกิด ที่กำหนด (ดูรายละเอียดในหน้า 3-4)
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 4 หรือ 5 ในประเทศไทย ตั้งแต่สมัครเข้าร่วมโครงการจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ  
  • นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับอาชีวศึกษา สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ยกเว้นประเทศ สาธารณรัฐเช็ก และสหรัฐอเมริกา   
  • นักเรียนที่เรียนอยู่ในระบบการศึกษานอกโรงเรียน ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ
 • มีผลการเรียน ย้อนหลัง 2 ปี (ปีการศึกษา 2560-2561) จนกระทั่งถึงก่อนการเดินทาง ดังนี้

ประเทศสหรัฐอเมริกา

· มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 2.50 ขึ้นไปทุกภาคเรียน ไม่เคยได้ผลการเรียน 1.5, 1, 0 หรือ D+, D, F หรือ ร ทุกรายวิชา

· ผลการเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, วิทยาศาสตร์, เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 ทุกภาคเรียน

ประเทศอื่น ๆ

· ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 2.30 ขึ้นไปทุกภาคเรียน ไม่เคยได้ได้ผลการเรียน 0 หรือ F หรือ ร ทุกรายวิชา

 • สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคติดต่อหรือเป็นพาหะของโรคใด ๆ มีค่า BMI (Body Mass Index) ไม่น้อยกว่า 17 และไม่เกิน 35 ไม่มีข้อจำกัดด้านอาหารและสัตว์เลี้ยง ที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ เช่น โรคลมชัก เบาหวาน ซึมเศร้า สมาธิสั้น เป็นต้น  ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศอุปถัมภ์  และ      ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งต้องได้รับการพิจารณาโดยแพทย์ที่ทางโครงการมอบหมาย
 • มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดีในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน และพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับครอบครัวอุปถัมภ์ โรงเรียน  และชุมชน
 • ไม่เคยเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ ที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปมาก่อน 
 • คุณสมบัติเพิ่มเติม อื่น ๆ ตามประเทศที่สมัครดังนี้

ประเทศสหราชอาณาจักร-ต้องแสดงผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 (โดยแนบหลักฐานผลสอบมาพร้อมกับ  ใบสมัคร)

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • ดาวน์โหลดใบสมัคร หรือ ขอรับใบสมัครได้จากศูนย์ประสานงานรับสมัครและสอบคัดเลือก วาย.เอฟ.ยู. ทั่วประเทศ
 • ส่งหลักฐานการสมัคร ดังนี้ 1) ใบสมัคร 2) ผลการเรียนปีการศึกษา 2560-2561 (4 ภาคเรียน) และชำระค่าสมัครสอบ จำนวน 200 บาท ณ ศูนย์รับสมัครสอบ (ดูรายละเอียดหน้า 7) พร้อมรับบัตรประจำตัวสอบเพื่อนำไปแสดงในวันสอบ
 • สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์
 • ผู้สอบผ่าน เข้าฟังปฐมนิเทศ เพื่อรับทราบรายละเอียดโครงการ

 

กำหนดการสมัครและสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

รับสมัคร

บัดนี้ – 5 กันยายน 2562 

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

8 กันยายน 2562 

ประกาศผลสอบ

18 กันยายน 2562

ปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ

28 กันยายน 2562

รายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

29 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 2562

ประกาศเรียกผู้สอบผ่านอันดับสำรอง

5 ตุลาคม 2562

การเปลี่ยนประเทศ

10 ตุลาคม 2562

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  บริษัทเลิร์นนิ่ง อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย)

68/958  หมู่ 8  ซอยรัตนาธิเบศร์ 28  ถนนรัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000
โทรศัพท์ 0 2965 8793, 0 2965 8794 | โทรสาร 0 2965 8796
E-mail: yfuth_23@learning-inter.org | Facebook.com/YFUThailandOffice
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์    08.00-17.00 น. (พักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.)