News

ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 28 (ปี 2025-2026)
7 May 2024

ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 28 (ปี 2025-2026)

YFU High School Exchange Program 2025-2026
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 28 (ปี 2025-2026) 

ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก และใบสมัคร สามารถ Download ได้ที่ Click!

  • สามารถเปิดไฟล์ “ใบสมัครโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 28 ปี 2025-2026"   นี้ด้วยโปรแกรม Acrobat 7.0 หรือสูงกว่า
  • กรุณาอ่านรายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือกให้ครบถ้วน ก่อนสมัคร
  • วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย จะไม่พิจารณาใบสมัคร  หากนักเรียนกรอกใบสมัครไม่ครบถ้วน, คุณสมบัติไม่ตรงกับประเทศที่รับสมัคร (วัน-เดือน-ปีเกิด หรือ ผลการเรียน) และสำเนาใบรายงานผลการเรียนไม่ครบ 2 ปีย้อนหลัง
  • ผู้ปกครองและนักเรียน ที่จะสมัครสอบ รุ่นที่ 28 กรุณาติดต่อที่ yfuth_28@learning-inter.org หรือ line OA:  @yfuth หรือ 093 084 0028  (ระหว่างเวลาทำการ)

วิธีการสมัครสอบออนไลน์
มีขั้นตอนดังนี้

  1. ชำระค่าสมัครสอบ 200 บาท ผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก. เลิร์นนิ่ง อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด เลขที่ 155 8 94428 1
  2. กรอกข้อมูลใบสมัครที่  Click พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน และผลการเรียน ปี 2565 - 2566 (กรุณา upload file เป็น JPG, JPEG, GIF, PNG, DOC(X), PDF, RAR, ZIP) พร้อมเลือกวันสอบด้วยตัวเอง วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม หรือ วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567
  3. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารการสมัครสอบครบถ้วน จะดำเนินการส่งรายละเอียดการสอบให้ผู้สมัครทางอีเมลภายใน 48 ชั่วโมง หากผู้สมัครไม่ได้รับอีเมล ขอให้ติดต่อสำนักงาน วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย หรือ อีเมล yfuth_28@learning-inter.org หรือ line OA: @yfuth เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.30 - 16.30 น. (พักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.)
  4. วาย.เอฟ.ยู. จะแจ้งกำหนดเวลาสอบและขั้นตอนการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ออนไลน์ให้ผู้สมัครทราบทางอีเมล ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567

วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย  สมัครสอบด้วยวิธีออนไลน์เท่านั้น

 

ปฏิทินงานการรับสมัครและการดำเนินงาน

รับสมัคร

15 พฤษภาคม - 3 กรกฏาคม 2567

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์)

6 หรือ 7 กรกฏาคม 2567 (นักเรียนเลือกวันสอบ)

ประกาศผลสอบ

24 กรกฏาคม 2567

ปฐมนิเทศเพื่อชี้แจ้งรายละเอียดโครงการ (ออนไลน์ หรือ ออนไซต์)

3 สิงหาคม 2567

รายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

3 - 8 สิงหาคม 2567

ประกาศเรียกผู้สอบผ่านอันดับสำรอง

9 สิงหาคม 2567

การเปลี่ยนประเทศ

15 สิงหาคม 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัทเลิร์นนิ่ง อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (วาย.เอฟ.ยู. ประเทศไทย)
68/958 หมู่ 8 ซอยรัตนาธิเบศร์ 28 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2965 8793, 0 2965 8794 | โทรสาร 0 2965 8796 | โทรศัพท์มือถือ 093 084 0028
E-mail: yfuth_28@learning-inter.org | line OA: @yfuth
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. (พักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.)